1 Driftstörningar

Förenklad delgivning

Bygg- och miljönämnden använder sig i normalfallet av så kallad förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att myndigheten ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling.

Texten uppdaterad 2023-01-17

Om vi ska delge dig handlingar i ett ärende kan förenklad delgivning komma att användas. Det går till på följande sätt:

  1. Den handling som skall delges dig skickas från samhällsbyggnadsnämnden i ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att du kan nås på.
  2. Minst en arbetsdag senare skickar vi ett särskilt meddelande till dig om att handlingen enligt punkt 1 har skickats. Detta görs för att minska risken för fel. Du får alltså två brev från oss, vanligen med en dags mellanrum.
  3. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till oss.
  4. Du anses vara delgiven, det vill säga, vi anser att du har tagit del av handlingen när det har gått två veckor efter att vi har skickat det särskilda meddelandet (punkt 2) till dig.

Om det i handlingen finns angivet ett datum från vilket en tidsfrist börjar löpa, så börjar den tiden räknas efter att tvåveckorsperioden har gått ut.

Att tänka på så länge ärendet pågår vid myndigheten:

  • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t.ex. på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till myndigheten.
  • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått själva handlingen enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till myndigheten.
  • Anmäl alltid adressändring till myndigheten.
  • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar myndigheten.
  • Det är inte säkert att förenklad delgivning alltid kommer att användas i ärendet.

Delgivning kan ske på annat sätt, vilket bland annat kan betyda att du måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis till myndigheten. Information om vad du behöver göra framgår av de brev vi skickar till dig.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen