Systematiskt kvalitetsarbete

Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet är mötet som sker mellan barn, elev och pedagog. Det mötet är grunden för lärande och utveckling.

Texten uppdaterad 2023-12-13

Dokumentation av nationella mål – från barn och elev till huvudman

Den dokumentation som görs av verksamhetens kompletteras med dialog. På respektive förskola och skola sker dialog kring kvalitet dagligen och i samband med de tillfällen som beskrivs ovan. Detsamma gäller de olika nätverk och forum som finns organiserade i förvaltningen. Detta kompletteras med ytterligare dialogtillfällen som har skiftande fokus och innehåll beroende på vilka analyser som gjorts.

Efter halva verksamhetsåret organiserar förvaltningen nulägesdialog där rektorer mellan enheter möts för att diskutera och analysera nuläge och resultat på respektive förskola eller skola som stöd för fortsatt planering framåt. Med utgångspunkt i enhetens verksamhetsuppföljning genomför huvudmannarepresentanter en enhetsdialog med rektor och av rektor utsedda nyckelpersoner.

Dialog genom hela styrkedjan

Syftet med enhetsdialogen är att stödja och utmana förskolans och skolans kvalitetsarbete, skapa djupare förståelse för enhetens resultat samt kvalitetssäkra enheternas verksamhetsuppföljning. I samband med att förvaltningen färdigställer huvudmannens verksamhetsuppföljning genomförs en huvudmannadialog. Huvudmannadialogen är en dialog mellan barn- och ungdomsnämnds politiken och förvaltningens tjänstepersoner, där förs en dialog om huvudmannens resultat och prioriterade utvecklingsområden.

Alingsås kommun