1 Driftstörningar

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för alla kommunens vattentäkter.

Texten uppdaterad 2024-04-10

Till varje vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som reglerar olika verksamheter, för både privatpersoner och företag, inom dessa områden. Vattenskyddsområde och dess skyddsföreskrifter beslutas normalt av kommunfullmäktige.

Vissa åtgärder som ska ske inom ett vattenskyddsområde kräver att du gör en anmälan eller söker ett tillstånd. Kraven kan skilja sig för olika skyddsområden och framgår av skyddsföreskrifterna. Det är miljöenheten som handlägger anmälningsärenden och tillståndsärenden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på VA-avdelningen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

E-tjänster gällande vattenskyddområden

Här samlas e-tjänster och blanketter för ansökningar och anmälningar om olika åtgärder inom vattenskyddsområden.

Frågor och svar om vattenskyddsområden

  • En zonindelning av vattenskyddsområdet är nödvändig eftersom det behövs olika regler inom olika delar av vattenskyddsområdet. Områdena är indelade i vattentäktzon, primär skyddszon, sekundär och tertiär skyddszon. De innersta zonerna, vattentäktzon och primär skyddszon, är de zoner som är mest reglerade via föreskrifter.

     

  • Syftet med områdena och dess föreskrifter är att så långt som möjligt förhindra att vattentäkterna förorenas. Skyddet ska på lång sikt verka i förebyggande syfte. Föreskrifternas är då i första hand inte till för att förbättra kvaliteten på vattnet utan att säkerställa att den nuvarande vattenkvaliteten inte försämras och att dricksvatten kan tillhandahållas från området även i framtiden.

  • Skyddsföreskrifterna ska förhindra att det inom vattenskyddsområden inte sker utsläpp av sådana förorenande ämnen som kan tränga ner till grund eller ytvattnet och försvåra beredningen av dricksvatten. Föreskrifterna ska även reglera nuvarande och framtida verksamheter inom vattenskyddsområdet.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Ekedahl

NULL

Enhetschef, Projekt- och utvecklingsenheten VA

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen