Mer om bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel kan vara både kemiska och biologiska och är något du använder för att döda ohyra eller oönskad växtlighet.

Texten uppdaterad 2024-01-29

I lagens mening är bekämpningsmedel en produkt eller en organism som är avsedd eller särskilt framställd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller på egendom. Det är alltså den avsedda användningen som avgör om en produkt eller organism ska räknas som ett bekämpningsmedel och inte dess innehåll eller egenskaper.

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel (ogräsmedel, medel mot svamp och medel mot skadeinsekter på gröda) och biocider (t.ex. mygg- och fästingpreparat, råttgift och båtbottenfärger).

Bekämpningsmedel ska vara godkända för den användning som avses. När ett bekämpningsmedel godkänts får det i regel ett registreringsnummer som ska finnas på produkten. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet. Klass 1 och 2 är endast för yrkesmässigt bruk medan klass 3 får användas av var och en. Läs noga på produkten hur den ska användas. Kemikalieinspektionen är den myndighet som godkänner bekämpningsmedel. På deras hemsida finns ett register över godkända bekämpningsmedel.

Välj skonsammaste metod

Innan kemiska preparat väljs för bekämpning måste man överväga om andra metoder är möjliga. För bekämpning av ogräs finns idag olika teknisk utrustning för mekanisk bekämpning såsom borstar, uppdragare, knivar m.m.

Även termisk bekämpning med gasol eller vattenånga är många gånger ett bättre alternativ än kemisk bekämpning. För bekämpning av skadedjur kan fällor eller kyla/värme/uttorkning användas.

Vid val av bekämpningsmedel ska företräde ges till medel som inte är farliga för vattenmiljön. Vid spridning ska, så långt det är möjligt:

 • den effektivaste spridningstekniken användas.
 • skyddsavstånd ska följas och i övrigt ska åtgärder vidtas som minskar risken för förorening utanför det område där spridning sker.
 • vidta rimliga försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda människors hälsa samt miljön.

Integrerat växtskydd

EU:s direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel ska tillämpas sedan 1/1 2014. Det innebär att man ska överväga alla tillgängliga växtskyddsmetoder i ett hållbarhetsperspektiv och inte bara förlita sig på kemisk bekämpning. Genom följande åtgärder kan skadliga effekter på miljön från bekämpningsmedelsanvändningen förhindras:

 1. Förebygga problem med ogräs och skadegörare, t ex genom rätt växtföljd.
 2. Bevaka odlingarna för att se hur de utvecklas.
 3. Behovsanpassa en bekämpningsinsats och överväg val av metod. Så långt som möjligt väljs den metod eller medel som är minst skadlig mot hälsan och miljön.
 4. Följa upp bekämpningsinsatserna i syfte att göra effektivare behandlingar vid ett annat tillfälle.

Anmälan eller tillstånd krävs för viss spridning

Det är förbjudet att utan tillstånd av bygg- och miljönämnden sprida växtskyddsmedel utomhus på följande platser där barn och allmänheten kan tänkas uppehålla sig:

 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser
 • tomter för flerfamiljshus.
 • parker och trädgårdar
 • idrotts- och fritidsanläggningar

Tillstånd krävs också vid spridning utomhus inom delar av skyddsområde för vattentäkt, vid planerings- och anläggningsarbeten samt användning av växtskyddsmedel på mycket genomsläppliga ytor t ex i vägområden och på ytor av hårdgjorda material, t ex asfalt. Påbörja inte spridningen förrän du fått ditt beslut.

Om spridningen av växtskyddsmedel har för syfte att bekämpa invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter på vägområden gäller inte tillståndsplikten. Denna åtgärd ska anmälas till bygg- och miljönämnden senast 6 veckor innan behandling, se nedan.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel utomhus på ett område där allmänheten får färdas och som är större än 1000 m2 (åkermark undantaget) får inte göras utan att man informerar miljönämnden i god tid genom att lämna in en så kallad anmälan. Detta gäller även vid spridning på banvall. Anmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden i god tid (minst 6 veckor innan spridning).

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö. 

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen