Vad är radon?

Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhets myndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Vad är radon och vart kommer det från?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radium bildas i sin tur från naturligt förekommande uran i berggrund och jordarter.

Hur vet jag om det finns radon i huset?

Radon varken luktar, smakar eller syns. Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Vad finns det för risker med radon?

Risken att drabbas av lungcancer ökar linjärt med halten, det vill säga ju högre radonhalt desto högre risk att utveckla lungcancer. Det finns dessutom en stark samverkanseffekt mellan radon och rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden, av dessa är cirka 450 rökare.

Bygg- och miljönämndens roll

Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn enligt Strålskyddslagen samt Miljöbalken. När det gäller radon innebär detta att bygg- och miljönämnden ska bevaka situationen och förvissa sig om att referensvärdet på 200 Bq/m³ klaras i synnerhet för bostäder som hyrs ut samt i allmänna lokaler där människor vistas stadigvarande. I många fall innebär det ett krav på fastighetsägare om att utföra radonmätningar för att kunna säkerställa en god boendemiljö för kommunens invånare.

Referensvärde och gränsvärde

Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån, förhöjda halter bör åtgärdas. Radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd är gränsvärdet vid nybyggnation 200 Bq/m3

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen