Radon i flerbostadshus

Som fastighetsägare har du skyldighet att mäta radon i bostäder för uthyrning.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Skyldighet

Om du har ansvar för någon annans boendemiljö är du också skyldig att ta reda på om det finns radon i de bostäder som du hyr ut eller ansvarar för. Detta innebär att fastighetsägare ska kunna visa på att mätningar är genomförda, oberoende av hur nyförvärvat huset är eller var de ligger någonstans. Radonhalten i bostäder får inte överstiga 200 Bq/m³ enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus. Mätningen ska vara utförd enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metod. Länkar hittar du nedan.

Så här mäter du radon i flerbostadshus

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Metoden för mätning av bostäder i småhus (villor), flerbostadshus och allmänna lokaler där förskolor/skolor drivs skiljs åt.  Det är därför viktigt att ni utför mätningen enligt rätt metod och enligt de instruktioner som följer med mätdosorna.

Sammanfattning av mätmetoden ”Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder” som länkas till nedan:

  • Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från 1 oktober till och med 30 april.
  • Mätperioden ska vara minst två månader – helst tre (ger ett årsmedelvärde).
  • Mätning behöver göras i varje flerbostadshus.
  • Mätning bör ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, dvs där det inte finns källare med bottenplatta eller krypgrund under bostaden
  • I alla hus ska minst en lägenhet per plan mätas och sammanlagt minst en 20 % av husets lägenheter mätas. Finns bostad i källarplan ska den även mätas, annars ska inte källarplan mätas. Mät i första hand i bostad intill utrymmen som går vertikalt i huset, t.ex. trapphus.
  • Minst två dosor placeras ut i varje lägenhet som mäts behöver mätas, en i sovrum och en i ett annat rum som används ofta (inte kök). Dosorna ska inte flyttas under mätperioden.
  • Följ instruktionerna för hur ventilationen i lägenheterna ska skötas.

Bygg- och miljönämnden har ett register över radonmätningar som utförts i samarbete med kommunen, t.ex. då livsmedel- och hälsaenheten förmedlat mätutrustning. Kontakta oss för att få reda på om en mätning gjorts i din fastighet. Om du vill mäta radon i ett hus eller i dricksvattnet så kan du få råd, hjälp med provtagningskärl och beställning av mätdosor. 

Informera dina hyresgäster

Hur ventilerad lägenheten som mäts är kan påverkar radonhalten. För att radonmätningen ska visa mer korrekta värden behöver frånluftsventiler i badrum och kök hållas öppna och är rengjorda samt att tilluftsventiler ska vara så öppna som det går. Därför är det viktigt att du informerar dina hyresgäster om vad de kan göra under mätperioden. 

Vad händer om du inte mäter och åtgärdar radon i dina fastigheter?

Radonhalten i bostäder som överstiger 200 Bq/m³ bedöms som olägenhet för människors hälsa. Om du inte kan redogöra för att riktvärdet inte överskrids i dina fastigheter kan bygg- och miljönämnden komma att besluta om att du ska vidta åtgärder.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen