Mäta radon

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft – det vill säga över 200 Bq/m³. Då radon är en luktfri gas är radonmätningar enda sättet att ta reda på hur hög radonhalten är i bostaden eller lokalen där förskola/skola drivs.

Texten uppdaterad 2023-10-17

Vem behöver mäta radon?

Som fastighetsägare har du skyldighet att mäta radon då du har ansvar för någon annans boendemiljö.  Är du hyresgäst så är det till din fastighetsägare du vänder dig om du vill veta hur situationen är i din bostad. Är du fastighetsägare till en allmän lokal där det bedrivs förskola/skola har du också ett ansvar att undersöka och göra åtgärder gällande radon så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Radonhalten i bostäder får inte överstiga 200 Bq/m³ enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus. Mätningen ska vara utförd enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metod. Länkar till metoden hittar du nedan.

För att hitta och sanera alla radonbostäder bör nya radonmätningar även göras vid förändringar som t.ex:

  • Vid husköp
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus (villor)
  • Vid byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten så som berör vatten, ventilation och uppvärmningssystem eller som innebär håltagning i bottenplattan
  • Om den senaste radonmätningen är mer än 15 år gammal. 

Så här mäter du

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Metoden för mätning av bostäder i småhus (villor), flerbostadshus och allmänna lokaler där förskolor/skolor drivs skiljs åt. Det är därför viktigt att du utför mätningen enligt rätt metod och enligt de instruktioner som följer med mätdosorna. Mer om hur du ska mäta kan du läsa i länkarna nedan. Ytterligare information om mätning i flerbostadshus finns även under rubriken ”Radonmätning i flerbostadshus”. 

Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från 1 oktober till och med 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader – helst tre (ger ett årsmedelvärde). Du lever precis som vanligt under tiden som en sådan långtidsmätning pågår, men det är viktigt att läsa mätinstruktionerna före mätningen utförs. Bl.a. behöver du följa instruktioner om ventilering under mätperioden.

Om du behöver en mätning snabbt, till exempel om du ska sälja eller köpa ett hus, finns en så kallad rådgivande korttidsmätning. Osäkerheten är stor med korttidsmätning, därför kan man inte alltid lita på den uppmätta radonhalten är korrekt. Den kan ta mellan två och tio dygn och utförs på liknande sätt som en långtidsmätning.  
Bygg-och miljönämnden har ett register över radonmätningar som utförts i samarbete med kommunen eller i de fall där fastighetsägare rapporterat in sina mätvärden. Kontakta oss för att få reda på om en mätning gjorts i din fastighet.

Hur kan du beställa radonmätning

Det finns ackrediterade företag som utför radonmätningar enligt gällande metodbeskrivningar. Du beställer radonmätning direkt hos respektive laboratorium. Skicka gärna en kopia av analysresultatet till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 44181 Alingsås eller via epost miljo@alingsas.se

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen