1 Driftstörningar

Hur mår vattendragen

Resultat från miljöenhetens mätningar i bäckar visar en positiv trend.

Texten uppdaterad 2024-02-05

Både näringsämnen och bakterier minskar i de flesta bäckar som provtagits. För två av bäckarna, Mörlandaån och Loobäcken, visar trenderna på mycket snabb minskning av halten bakterier i bäckarna.

Miljöenheten tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).

Den långsiktiga trenden är att belastningen av både näringsämnen och bakterier minskar i de flesta bäckar som provtagits, vilket är positivt.  För två av bäckarna, Mörlandaån och Loobäcken, visar trenderna på mycket snabb minskning av halten bakterier i bäcken. Flera bäckar har dock fortfarande mycket höga halter av både bakterier och näringsämnen.

Framförallt är det Mellbyån som sticker ut med mycket höga bakteriehalter och även mycket höga halter av både kväve och fosfor. Trenden är också att halterna fortsätter att öka i Mellbyån.

Anledningen till att proverna tas är för att se vilka bäckar som är förorenade av näringsämnen (fosfor och kväve) och bakterier (E-coli). Målet är att spåra orsaken till föroreningarna.

Hälften av de 12 bäckarna har mycket höga halter av fosfor. Fosfor är det näringsämne som har störst påverkan på insjöar och bäckar. Näringsämnet kväve är ett större problem för havsvatten. 4 av bäckarna har mycket höga kvävehalter.

I norra kommundelen har samtliga bäckar en hög belastning av näringsämnen. I södra delen av kommunen finns fler bäckar med lägre halter av näringsämnen. 

Näringsämnena och bakterierna kommer i huvudsak från enskilda avlopp och jordbruk. Miljöenheten kommer därför att fortsätta kontrollera de enskilda avloppen i Alingsås kommun. Under 2023 och 2024 kommer kontrollerna utföras framförallt i södra delen av kommunen. Miljöenheten kontrollerar även jordbruken och dess gödselhantering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten