Avgifter

Inom kommunens vård och omsorg betalar du avgifter för olika service- och omvårdnadsinsatser enligt en avgiftstaxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Texten uppdaterad 2024-05-16

För dig som har avgiftsbelagda insatser skickas det ut en inkomstförfrågan varje år med förtryckta uppgifter från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Detta sker vanligen i månadsskiftet januari/februari, eller när du är helt ny som brukare i vård- och omsorgen. För överskott av kapital är det beloppet som gällde 31 december föregående år som ska stå i årets kolumn.

Avgifter för omvårdnadsinsatser

Gäller i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (äldreboende). Avgift betalas alltid av varje person som har en insats, alltså inte per hushåll.

Hemtjänstavgift
267 kr per timma.

Särskild hemtjänstavgift (omvårdnad) vid korttidsvistelse
86 kr per dygn. Har du hemtjänstavgift i ordinärt boende är det den hemtjänstavgiften som gäller vid korttidsvistelse. Avgift för måltider och boendekostnad tillkommer. För 2024 är boendekostnaden 88kr per dygn

Trygghetslarm
265 kr per kalendermånad i ordinärt boende.

Dagverksamhet
Vid vistelse på Eternellens dagverksamhet tas en avgift ut på 86kr/tillfälle upp till maxtaxa enligt hemtjänstavgift.
Avgift för måltider tillkommer.

Hemsjukvård
Avgiften för hemsjukvård är 400 kr per kalendermånad. Barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsbefriade.

Begränsning av avgiften – maxtaxa
Samtliga av dessa angivna omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet, enligt Socialtjänstlagen. Maxtaxan förändras årligen, för året 2024 är den 2575 kr per månad.

Övriga avgifter (ej maxtaxa)

Måltider
I kommunens särskilda boenden erbjuds måltider. Priset för exempelvis helkostabonnemang är 4014 kr per månad.

Hyra
Hyra betalas för bostad på särskilt boende (äldreboende) och korttidsboende. Bostaden storlek och standard bestämmer hyresnivån.
Vid korttidsvistelse tas även hänsyn till hyran i ditt ordinära boende. Du som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende och har mindre än ett prisbasbelopp i realiserbar förmögenhet (2024: 57 300 kr), kan ansöka om hjälp med dubbel hyra upp till tre månader. Eventuell utbetalning sker i efterskott.

 • För beräkning av avgiftens storlek används aktuella uppgifter om bruttoinkomster (före skatt) som ska redovisas och styrkas på utskickad blankett. Kommunen räknar ut skatten.

  Som inkomst räknas:
  • arbetsinkomst
  • inkomst av näringsverksamhet
  • sjukpenning
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • allmän pension
  • avtalsförsäkringar
  • privata pensionsförsäkringar
  • livränta • utländsk pension
  • bostadsbidrag och bostadstillägg
  • överskott av kapital 31 december föregående år

  Överskott av kapital = inkomst av kapital minus underskott av kapital Inkomst av kapital = inkomsträntor, utdelningar och reavinster (alltså ej hela kapitalet)
  Uppgifterna kan du hitta i årsbesked från banken eller senare på året i din självdeklaration.

  Förmögenhet påverkar endast undantagsvis avgifts- underlaget, se under rubriken ”Sänkning av avgifter i vissa fall”. Avkastning av förmögenhet räknas däremot som inkomst.

  Handikappersättning är inte inkomst, då den utgör ersättning för merkostnader till följd av handikappet.

  Makars inkomst läggs samman och fördelas med hälften på vardera maken.

 • Du ska garanteras ett förbehållsbelopp av dina egna medel för att betala normala levnadsomkostnader. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnaden.

  Minimibeloppet är kopplat till prisbasbeloppet och uppgår för år 2024 till 7 062 kr per månad för ensamstående och 5 762 kr per månad vardera för makar. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppets miniminivå med 10%.

  Höjning eller sänkning av förbehållsbeloppet Enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen kan ditt förbehållsbelopp höjas eller sänkas. Förbehållsbeloppet kan höjas om du har extra kostnader för exempelvis funktionshinder (som inte täcks av handikappersättning), specialkost, god man eller om du har matabonnemang i särskilt boende.

  För dig som har matabonnemang fastställs förhöjt förbehållsbelopp utan ansökan.

  För att förbehållsbeloppet skall höjas måste extra- kostnader vara stadigvarande och minst 200 kr per månad. Kostnaden får inte vara oskäligt hög.

  Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp görs på blanketten ”Begäran om inkomstuppgift” eller i särskild ansökan. Specificera kostnaden och styrk med intyg, kvitto eller liknande.

  Förbehållsbeloppet kan sänkas om du bor på särskilt boende och inte behöver betala särskilt för TV, el eller förbrukningsartiklar.

 • Vid beräkning av avgiftens storlek fastställs först förbehållsbeloppet, det vill säga minimibeloppet och boendekostnaden.

  Du som bor i småhus och har en drifts- och värme- kostnad som överstiger 595 kr per m2 och år och vill att hänsyn tas till den faktiska kostnaden, ska skicka in papper som styrker kostnaden.

  Förbehållsbeloppet jämförs sedan med den sammanlagda inkomsten. Mellanskillnaden utgör det så kallade avgiftsutrymmet, som bestämmer hur stor hemtjänstavgift du kan betala.

  Om avgiftsutrymmet blir negativt betalar du ingen hemtjänstavgift. Du betalar aldrig högre avgift för hemtjänstinsatser än beloppet för högkostnadsskyddet (maxtaxan), år 2024: 2575 kr per månad.

  Avgiftsändring
  Avgifterna kan ändras om:
  • Inkomstförhållandena ändras
  • Bostadstilläggets belopp ändras
  • Familjeförhållandena ändras
  • Förbehållsbeloppet behöver ändras
  • Insatserna ändras

  Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka avgiften.

  Avgifterna räknas om i början av året och gäller retroaktivt från januari månad. Räkningarna från och med januari månad är därför preliminära och justeras så snart omräkningen gjorts.

 • Om du vid avgiftsberäkningen får ett negativt avgifts- utrymme kan en sänkning göras av din måltidsavgift/ bostadshyra i det särskilda boendet/korttidsvistelsen. En förutsättning för detta är att du inte har en realiserbar nettoförmögenhet som överstiger 1,5 prisbasbelopp (2024: 85 950 kr).

  Du som har ett negativt avgiftsutrymme måste söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att kunna få avgiftssänkningen. Har du sökt bostadstillägg och fått avslag, måste förvaltningen få in en kopia på avslaget.

 • I början av varje år inhämtas uppgifter om dina aktuella inkomster och boendekostnad. En blankett ”Begäran om inkomstuppgift” skickas till dig eller din räkningsmottagare. På den ska dina aktuella uppgifter redovisas och styrkas.

  Uppgift om inkomster som utbetalas av Pensions- myndigheten/Försäkringskassan hämtas in i förväg och behöver inte anges.

  Glöm inte att komplettera med dina övriga inkomster.

  I en särskild kolumn på blanketten finns även förtryckt de övriga  inkomstuppgifter du eventuellt lämnat in tidigare. Kontrollera beloppen och ändra dessa vid behov.

  Du kan även välja att avstå från att lämna inkomst- uppgifter och godkänna att betala högsta avgift inom nivån.

 • Avgifter betalas månadsvis enligt utsänd faktura. Om någon annan än du som har insats från äldre- omsorgen ska stå som räkningsmottagare behöver vi, förutom rätt adress, ha underskrift från både dig och den som ska ta emot fakturorna. Om detta inte är möjligt behövs en fullmakt som visar att den nya räkningsmottagaren har rättighet att företräda dig.

  En betalningspåminnelse på 60 kr skickas 5-10 dagar efter fakturans förfallodatum. Är fakturan obetald 14 dagar efter förfallodatum skickas ett inkassokrav på 180 kr. Dröjsmålsränta tas ut med 8 % + referensränta tills fakturan betalats. Alingsås kommuns kravpolicy innebär att förfallna fakturor snabbt skickas vidare till kronofogden.
  För att undvika detta bör kontakt tas med förvaltningen i god tid för att hitta en lösning på problemet.

 • Beslut om avgiftens storlek, avgiftsändring, beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp kan överklagas hos Förvaltningsrätten som första besvärsinstans.

  Information om hur man överklagar medföljer varje överklagningsbart beslut.

  Bostadshyran kan prövas av hyresnämnd.

Ekonomiadministratör

NULL