Tillstånd och regler på offentlig plats

Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt område och avser bland annat vägar, gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. Allmänheten får använda offentlig plats till andra ändamål än vad platsen är avsedd för om tillstånd har getts för detta.

Texten uppdaterad 2023-01-17

Ansöka om upplåtelse av offentlig plats

För att få använda offentlig plats krävs i de flesta fall tillstånd från polismyndigheten enligt ordningslagen (1993:1617). Offentlig plats kan upplåtas för exempelvis:

  • en uteservering
  • försäljning utanför butik
  • tillfällig bärförsäljning
  • evenemang som till exempel festivaler, musikframträdanden eller marknader
  • en byggnadsställning vid arbete på en husfasad
  • manskapsbodar eller upplag i samband med vägarbete

Tillståndet söker du hos polisen i Alingsås. Blankett hämtar du hos polisen på Norra Strömgatan 8 eller på deras hemsida via genvägen nedan. Polisen tar en avgift för handläggningen och prövar din ansökan utifrån ordningslagen.

Markägaren, som i de flesta fall är Alingsås kommun, ska yttra sig över ansökan och har vetorätt. Om kommunen säger nej kan inte polisen utfärda tillståndet. Kommunen prövar ärendet med hänsyn till bland annat skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och tillgänglighet.

Du kan komma att behöva söka för trafikanordningsplan (TA-plan) om ytan som du hyr påverkar trafiken och människor som i vanliga fall rör sig där.

Om du inte följer din godkända TA plan eller gör avsteg från den så resulterar det i en avgift som finns upptagen i ”Taxa för trafikanordningsplaner och grävningstillstånd i Alingsås kommun” som du finner under Taxor och avgifter i Interna genvägar nedan.

Om kommunen säger ja till ett tillstånd, kan kommunen ange vissa villkor som ska följas och även ta ut en avgift. Vissa platser lämpar sig bättre än andra för olika upplåtelser. Ta därför gärna kontakt med oss på samhällsbyggnadsförvaltningen innan du söker tillstånd hos polisen.

Avgifter för att använda offentlig plats

Kommunen har rätt att ta ut en avgift, en sorts hyra, av dig som får tillstånd att använda offentlig plats. Detta regleras i lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. (Avgiftslagen). Avgifterna är fastställda i en taxa som antagits av Alingsås kommunfullmäktige.

I taxan ”Taxa upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun”, som du finner under Taxor och avgifter i Interna genvägar nedan, hittar du uppgifter på vad olika upplåtelser kostar och mer information om allmänna bestämmelser. Storleken på avgifterna utgår ifrån om upplåtelsen utgör ett trevligt inslag i stadsmiljön och bidrar till en levande attraktiv stadskärna, det vill säga är positiv för såväl kommuninvånare som för besökare och näringsidkare, eller om upplåtelsen leder till en tillfällig störning på platsen och försämrar framkomligheten för fotgängare, cyklister eller fordon.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen