Arbete mot korruption och visselblåsarfunktion

I Alingsås kommun tar vi tydligt ställning mot korruption. Du ska kunna känna dig trygg med att ingen i vår organisation tar otillbörliga hänsyn i utövandet av sitt uppdrag eller sin tjänst. Förtroendet för Alingsås kommun bygger på att du som invånare uppfattar vår verksamhet som korrekt och rättssäker, och att de förtroendevalda och anställda uppfattas som sakliga och opartiska.

Texten uppdaterad 2022-08-10

För Alingsås kommun är det en självklarhet att följa gällande lagar och regler och vi arbetar ständigt med att förebygga förekomsten av korruption och otillåten påverkan i vår organisation.

Följande handlingsregler är beslutade av kommunfullmäktige i Policy mot korruption och ska följas av alla förtroendevalda och anställda i Alingsås kommun:

  • Förtroendevalda och anställda i Alingsås kommun verkar på uppdrag av kommunmedborgarna och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.
  • Förtroendevalda och anställda ska handla på ett sådant sätt att det inte kan misstänkas att de påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. I detta ligger att gåvor eller andra otillbörliga förmåner inte ska tas emot eller ges i samband med tjänsteutövning.
  •  I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta.
  • I samband med myndighetsutövning och upphandling och/eller inköp råder så kallad nolltolerans vilket innebär att den som är förtroendevald, anställd, uppdragstagare eller har annan anknytning till kommunens verksamhet inte i något avseende eller i någon situation skall ge eller motta någon förmån, vare sig det i rättslig mening är att betrakta som muta eller inte.
  • Förtroendevalda och anställda får inte missbruka sin position eller låta privata relationer påverka utförandet av sitt arbete.
  • Förtroendevalda och anställda får inte ha sådana bisysslor som kan minska kommunens trovärdighet.

Anmälan/tips

Du rapporterar enkelt och tryggt din anmälan eller tips via denna e-tjänst. Du kan också rapportera genom att skicka e-post till visselblasare@alingsas.se eller skicka ett brev ställt till Visselblåsarfunktionen, Kommunledningskontoret, Alingsås kommun, 441 81 Alingsås. Det går även bra att genom kommunens växel komma i kontakt med visselblåsarfunktionens tjänstepersoner för att göra en muntlig anmälan eller boka ett möte.

Du som anmälare har rätt att vara anonym. Om du vill att vi ska kunna återkoppla till dig angående anmälan behöver vi dina kontaktuppgifter. Din identitet och kontaktuppgifter omfattas av sekretess.

Du kan läsa mer om hur din anmälan hanteras och hur utredningen av en anmälan går till i Riktlinjer för rapportering av missförhållanden av allmänt intresse i Alingsås kommun, som du även återfinner i e-tjänsten.

Alingsås kommun