Träskyddsmedel

Många träimpregneringsmedel (träskyddsmedel) är giftiga och kan skada både människors hälsa och miljön. Träskyddsbehandlat virke kan innehålla giftiga ämnen som kreosot, arsenik, krom och koppar.

Texten uppdaterad 2022-11-28

Alternativt till impregnerat virke

Fråga efter alternativ till traditionellt impregnerat virke när du handlar. Genom att välja konstruktion och läge, så att träet inte blir utsatt för onödig fukt, kan det gå bra att använda obehandlat trä som sedan målas eller oljas in. Tänk på att skydda ändträet och ta hjälp av andra material om konstruktionen kommer i kontakt med marken.

Det finns virke som tryckimpregnerats med linolja. Kärnvirke, lärkträ och ek har en naturligt längre hållbarhet än vissa andra träslag. Värmebehandling av trä är också en metod som gör att hållbarheten ökar.

Virket ska ha en märkning

Träskyddsbehandlat virke är klassat som en biocidprodukt eftersom det är behandlat för att stå emot skadliga organismer. Den som säljer träskyddsbehandlat virke är därför skyldig att se till att virket har en märkning som innehåller bland annat följande:

 • Att varan innehåller en biocidprodukt
 • Namnet på de verksamma ämnena i träskyddsmedlet
 • Om det finns begränsningar i hur virket får användas
 • Om den som använder virket måste göra något särskilt för att skydda människor och miljö
 • Hur virket ska tas om hand om när det blir avfall.

Om virket säljs styckvis och det därför är svårt att märka varje vara ska det finnas ett anslag som innehåller den märkningsinformation som krävs enligt ovan.

Impregnerat virke kan vara farligt avfall

Virke som är impregnerat med kreosot, arsenik, krom eller koppar är farligt avfall om du ska göra dig av med det. De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig förbränning utan måste tas om hand i speciella förbränningsanläggningar.

Kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och har en stark och karaktäristisk lukt som av tjära. Trä som nyligen tryckimpregnerats med arsenik och krom är svagt gulgrönt medan kopparbaserade träskyddsmedel ger träet en tydlig grön färg. Färgen bleknar med tiden.

Ibland är det svårt att se skillnad på gammalt impregnerat virke och sådant som är obehandlat. Om du är tveksam, behandla virket som om det vore impregnerat. Vänd dig till kommunen för att få råd om var du ska lämna det. 

Träskyddsmedel måste vara godkända

Träskyddsmedel som innehåller kemiska ämnen för att motverka nedbrytning räknas som bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen måste godkänna alla bekämpningsmedel innan de får användas för impregnering.

Undvik kreosotbehandlat virke

Kreosot är hälso-och miljöfarligt. Virke som nyligen impregnerats med kreosot är svart eller brunt och har en karakteristisk tjärlukt dock avtar både färgen och lukten med tiden. Endast yrkesfolk med specialutbildning får lov att använda kreosotimpregnerat virke. Som privatperson får du endast använda begagnat kreosotvirke som impregnerades före den 31 december 2002. Det är också så att oavsett ålder på virket får du inte använda kreosotimpregnerat virke:

 • inuti byggnader, oavsett ändamål
 • i leksaker
 • på lekplatser
 • i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt
 • vid tillverkning av trädgårdsmöbler såsom picknickbord
 • vid tillverkning, användning och eventuell återbehandling av
  • behållare avsedda för odling
  • förpackningar som kan komma i kontakt med råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter som är avsedda att konsumeras av människor eller djur
  • andra material som kan förorena de varor som anges ovan.