Nationella minoriteter

Texten uppdaterad 2020-09-01

Sverige har fem nationella minoriteter som enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk åtnjuter vissa rättigheter. Kommunerna har tidigare fått kritik för att inte ha varit tillräckligt medvetna om minoriteternas rättigheter och inte heller arbetat tillräckligt aktivt med dessa frågor.

I syfte att öka kommunernas medvetenhet och konkreta arbete rörande minoriteternas kultur och språk har därför riksdagen infört nya lagkrav. Ett av dessa krav går ut på att kommunerna ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter på ett bättre sätt. Ett annat är att kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Med anledning av detta har nedanstående föreslagna informationstext samt riktlinjer arbetats fram.

Information om rättigheter

I Sverige har vi fem nationella minoriteter: Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vi har också fem minoritetsspråk: Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Personer som tillhör en nationell minoritet har rätt att bli informerade om sina rättigheter oavsett vilket nationellt minoritetsspråk de talar och var i Sverige de bor.

Enligt svensk lag ska:

  • minoritetsspråken skyddas och främjas,
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur,
  • kommuner och landsting ska informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i frågor som berör dem,
  • kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete,
  • kommuner, om de har tillgång till personal som pratar något av minoritetsspråken i äldreomsorgen, ska erbjuda den som begär det, möjlighet att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap. Personalen ska också i samband med sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

Alingsås kommun