Anmälan om spridning

Den som ska sprida bekämpningsmedel utomhus behöver i vissa fall anmäla eller söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2024-01-25

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus behöver i vissa fall anmäla eller söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Förseelser mot anmälningsplikten är förenad med en miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller Svenska staten.

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö.

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

Biocid är latin och betyder livdödare. Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Växtskyddsmedel

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

Anmälan krävs för spridning på:

  • vägområden för att förhindra spridning av invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat
  • banvall
  • övriga områden där allmänheten får färdas fritt och som är större än 1000 m2 (åkermark undantaget)

Anmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Anmälan ska göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Blankett för anmälan hittar du längre ned på denna sida.

Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridningen av växtskyddsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Prata med miljöenheten om du tror att ett tillstånd eller anmälan inte behövs.

E-tjänster

Här finns fler e-tjänster inom området kemikalier

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen