1 Driftstörningar

Tobak

En tobaksvara är en produkt som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak. Det finns många olika typer av tobaksvaror, exempelvis cigaretter, cigarrer, rulltobak, snus, tuggtobak och tobak till vattenpipa.

Texten uppdaterad 2024-04-03

Vem får sälja tobak?

Om du vill bedriva försäljning av tobak genom detaljhandel eller partihandel måste du ha ett tobakstillstånd.

Ansökan

Från och med 1 april 2024 är det Borås kommun som handlägger ansökan om serveringstillstånd och ansökan om att sälja tobak och liknande produkter.

Om du vill sälja tobak så behöver du lämna in en skriftlig ansökan till bygg- och miljönämnden i kommunen. Den som vill sälja tobak till konsumenter ska ansöka om ett detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om ett partihandelstillstånd.

Tillståndet kan gälla antingen tillsvidare eller för en begränsad period. En ansökan måste göras för varje enskilt försäljningsställe.

Kommunen tar ut en prövningsavgift i samband med ansökan.

Egenkontrollprogram

Den som bedriver försäljning av tobak ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av tobak. Programmet ska vara skriftligt och ska skickas in till kommunen tillsammans med ansökan om tobakstillstånd. En kopia av egenkontrollprogrammet ska också finns i butiken för uppvisande vid tillsynsbesök.

Läs mer om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lämplighetskrav

Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak kommer en lämplighetsprövning ske av såväl den juridiska personen som den eller de fysiska personer som har betydande inflytande i rörelsen. Med lämplighet menas att sökanden ska visa att hon eller han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med lagens krav.

Kommunen kan vid handläggningen av ärendet komma att remittera/begära in yttrande av t.ex. Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Handläggningstid tobakstillstånd

Ansökan gällande tobakstillstånd bör lämnas till livsmedel- och hälsaenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen senast två månader innan verksamheten planeras att starta.  Den genomsnittliga handläggningstiden uppskattas till cirka 1–2 månader. Livsmedel- och hälsaenheten handlägger ärendet på bygg- och miljönämndens uppdrag.

Försäljningsregler

Försäljning av tobaksvaror till minderåriga är förbjuden. Dekaler med 18-års åldersgräns ska finnas väl synliga för kund.

Tobaksvaror får inte heller säljas till den som kan misstänkas överlämna tobaksvaran till någon annan som inte fyllt 18 år, så kallad langning.

Alla tobaksvaror ska vara försedda med för respektive tobaksvara godkänd märkning.

Lag om tobak och liknande produkter.

Ändring i verksamhet med tobakstillstånd

Den som har beviljats ett tobakstillstånd har skyldighet att till kommunen anmäla förändringar i verksamheten. Anmälan ska göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den och om ägarförhållandena förändras. 

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten har rätt att bedriva tillsyn vid försäljningsställen. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Om verksamheten inte sköts utifrån gällande lagstiftning får kommunen i sin tillsynsverksamhet meddela förelägganden, förbud och viten. Kommunen får också utdela varning eller återkalla tillstånd.

Ett tillstånd kan komma att återkallas om:

1. Det inte längre utnyttjas.

2. Tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande.

3. Det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit.

4. Tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobak.
Mer information om avgifterna finns på kommunens sida för samlade taxor.

E-tjänster och blanketter

Här finns alla blanketter och e-tjänster inom tobaksområdet

Kontakta Borås

Alkoholhandläggaren i Borås kan vägleda dig med dina frågor.

Telefonnummer: 033-35 87 70

Måndag, torsdag, fredag: 9.00-11.30
Tisdag, onsdag: 13.00-15.00

E-post: tillstandsenheten@boras.se

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen