Vårdnad, boende och umgänge

Texten uppdaterad 2023-11-21

Vårdnaden om barn kan utövas av båda föräldrarna gemensamt eller en av föräldrarna ensam.

Om föräldrarna bor på skilda håll har de ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med.

En förälder kan ensam ha vårdnaden och beslutanderätten om barnet.
Vårdnadshavaren har en informationsskyldighet om barnet i förhållande till den andre föräldern för att främja ett gott och regelbundet umgänge.

Modern har alltid ensam vårdnaden då ett barn föds och föräldrarna är ogifta. En anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen om föräldrarna är överens om det eller senare under barnets uppväxt.

Att ha vårdnaden om ett barn är ett juridiskt begrepp. Det innebär att
föräldrarna/föräldern har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till med hänsyn tagen till barnets behov, ålder och mognad.

Föräldrarna kan ändra vårdnaden om de är överens om att göra detta i ett juridiskt bindande avtal godkänt av socialnämnden. Se rubrik Avtal.

När föräldrar inte är överens i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor kan en förälder stämma den andra i domstol. Domstolen beslutar utifrån vad som är bäst för barnet och inte vad som är mest rättvist föräldrarna emellan.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till – det vill säga: båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. Föräldrarna ska, tillsammans med barnet, gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans besluta hur barnet ska vårdas och vem barnet ska bo hos och hur den andre föräldern ska träffa barnet.

Boende

Vid gemensam vårdnad beslutar föräldrarna gemensamt var barnet skall bo. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna. Barnet kan bo växelvis om föräldrarna är överens om det och anser att det är till barnets bästa.

När barn bor växelvis krävs det att föräldrarna har vårdnaden gemensamt. För att ha barn boende hos sig krävs det att föräldrarna antingen har vårdnaden gemensamt med den andre eller ensam.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med den förälder de inte bor med. Detta förutsatt att det av olika skäl att det inte är skadligt för barnet. En bedömning utifrån barnets bästa och som individ ska avgöra utformningen av umgänget och några tidsintervaller finns därför inte angivna i lagtexten.

Avtal

Föräldrar som tänker separera eller inte lever tillsammans kan, om de är överens, vända sig till familjerätten för att teckna ett juridiskt bindande avtal för gemensamma barn om vårdnad, boende och umgänge. Att avtalet är juridiskt bindande betyder att en förälder kan, om inte avtalet hålls, ansöka om verkställighet i domstol av innehållet i avtalet.

Enhet familjerätt

NULL

Telefontid: 08.45-09.30, måndag-fredag, Avdelning unga, Socialförvaltningen

Liselotte Dedon

NULL

Enhetschef, Enhet familjerätt, Socialförvaltningen