sv Swedish

Samarbetssamtal

Texten uppdaterad 2021-11-04

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni anmäla intresse för samarbetssamtal hos Familjerätten.

Samarbetssamtal är en form av samtal mellan föräldrar som har separerat eller är på väg att göra det men har svårt att prata om frågor kring era barn. Samtalen är frivilliga, registreras inte och förs under sekretess. Vanligtvis ringer en förälder till familjerätten. Om samarbetssamtal verkar tänkbart skickar familjerätten information
och intresseanmälan till den som ringt. Intresseanmälan undertecknas av båda och skickas till familjerätten.

För att förvissa sig om att samarbetssamtal är bästa formen i ert fall ringer vi till er och ställer några frågor. Först därefter får ni en tid för besök hos en samtalsledare. Samarbetssamtalen brukar pågå i ca en timme.

Syftet med samtalen är att föräldrarna i barnets intresse göra överenskommelser om frågor kring barnen, exempelvis hur vårdnad, boende eller umgänget/kontakten mellan barn och förälder ska se ut eller hur ert samarbete runt barnet kan förbättras. Fokus i samtalen ligger på föräldraskapet med barnets behov i centrum.

Samtalsledarna är socionomer med familjerätt som specialitet (familjerättssekreterare). Vår roll är att leda och strukturera samtalen. Ni avgör vilka frågor runt era barn som just ni behöver prata om. Familjerätten har ingen rätt att besluta över er eller barnen.

Samtalen kan leda till att ni föräldrar formulerar en överenskommelse i skrift er emellan. Efter bådas önskemål kan även familjerätten upprätta och godkänna ett juridiskt bindande avtal i vårdnad-, boende- och umgängesfrågor om det anses gynna barnet.

I det fall att någon av er föräldrar inlett en juridisk process kan tingsrätten på eget eller ert initiativ be familjerätten att anordna samarbetssamtal. Den juridiska processen ”vilar” då under tiden samtalen pågår. Dessa samtal registreras och resultatet av dessa meddelas tingsrätten.

Samarbetssamtal - ansökan

Enhet Familjerätt

NULL

Telefontid: 08.45-09.30, måndag-fredag, Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Liselotte Dedon

NULL

Enhetschef, Enhet familjerätt, Socialförvaltningen