Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni anmäla intresse för samarbetssamtal hos enhet familjerätt.

Texten uppdaterad 2023-12-05

Samarbetssamtal är en form av samtal mellan föräldrar som har separerat eller är på väg att göra det men har svårt att prata om frågor kring era barn. Samtalen är frivilliga, registreras inte och förs under sekretess. Vanligtvis ringer en förälder till familjerätten. Om samarbetssamtal verkar tänkbart skickar familjerätten information och intresseanmälan till den som ringt. Intresseanmälan undertecknas av båda och skickas till familjerätten.

För att förvissa sig om att samarbetssamtal är bästa formen i ert fall ringer vi till er och ställer några frågor. Först därefter får ni en tid för besök hos en samtalsledare. Samarbetssamtalen brukar pågå i ca en timme.

Syftet med samtalen är att föräldrarna i barnets intresse göra överenskommelser om frågor kring barnen, exempelvis hur vårdnad, boende eller umgänget/kontakten mellan barn och förälder ska se ut eller hur ert samarbete runt barnet kan förbättras. Fokus i samtalen ligger på föräldraskapet med barnets behov i centrum.

Samtalsledarna är socionomer med familjerätt som specialitet (familjerättssekreterare). Vår roll är att leda och strukturera samtalen. Ni avgör vilka frågor runt era barn som just ni behöver prata om. Familjerätten har ingen rätt att besluta över er eller barnen.

Samtalen kan leda till att ni föräldrar formulerar en överenskommelse i skrift er emellan. Efter bådas önskemål kan även familjerätten upprätta och godkänna ett juridiskt bindande avtal i vårdnad-, boende- och umgängesfrågor om det anses gynna barnet.

I det fall att någon av er föräldrar inlett en juridisk process kan tingsrätten på eget eller ert initiativ be familjerätten att anordna samarbetssamtal. Den juridiska processen ”vilar” då under tiden samtalen pågår. Dessa samtal registreras och resultatet av dessa meddelas tingsrätten.

Hela Barn

Hela barn är en barnfokuserad samtalsserie med fem strukturerade samtal för föräldrar som har separerat och som har svårt att samtala om frågor som rör det gemensamma barnet.

Om utbildningen Hela Barn

I samband med en separation kan det finnas många källor till konflikter. Ibland kan det vara svårt att dela föräldraskapet och sätta barnet i fokus mitt i allt som händer och har hänt i relationen. Samtidigt är det precis vad barnet behöver.

Hela Barn – samtal går ut på att hjälpa föräldrar att

  • Hitta konstruktiva sätt att resonera i frågor som rör barnet.
  • Skydda barnet från att dras in i konflikter mellan föräldrarna.

Målet med samtalsserien är att barnet ska få tillgång till föräldrar som, trots att de inte lever tillsammans, delar föräldraskapet.

Samtalen följer en tydlig struktur som skapar trygghet i rummet. Samtalsmodellen har tonvikt på hur föräldrar samtalar med/om varandra. Utgångspunkten för varje samtal är att sätta barnet i fokus och stärka föräldrarna i att ta ansvar för den egna förändringen och för hur det blir för barnet.

Intresseanmälan

Samtalsserien Hela Barn ges inom ramen för samarbetssamtal. Om ni vill veta mer kan ni kontakta enhet familjerätt eller anmäla intresse i samband med den digitala ansökan om samarbetssamtal hos familjerätten.

Samarbetssamtal - ansökan

Enhet familjerätt

NULL

Telefontid: 08.45-09.30, måndag-fredag, Avdelning unga, Socialförvaltningen

Liselotte Dedon

NULL

Enhetschef, Enhet familjerätt, Socialförvaltningen