1 Driftstörningar

Anslutning av kommunalt vatten och avlopp

Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver vanligtvis bygglov eller bygganmälan.

Texten uppdaterad 2024-01-09

När du skickar in din bygglovsansökan/anmälan ska du bifoga en nybyggnadskarta. Den visar fastighetens (tomtens) exakta mått och läge i plan och höjd samt andra uppgifter som läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt med mera.

På nybyggnadskartan får du också reda på inkopplingspunkt och höjder för din VA-installation, det vill säga var och hur djupt ner i marken ledningarna måste ligga. För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildningen vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft.

Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi er att avvakta med beställningen eftersom arbetet med nybyggnadskartan ändå inte kommer att kunna påbörjas.

Installationer ska utföras enligt bestämmelser i Boverkets Byggregler, BBR. Råd och upplysningar lämnas på bygglovstelefonen av bygglovsenheten på samhällsbyggnadsförvaltnigen.

E-tjänster och blanketter

För att göra en VA-ansökan eller beställa en nybyggnadskarta kan du använda vår e-tjänst eller skriva ut blankett nedan. Blanketter kan även skrivas ut i entrén på Sveagatan 12, där finns även blanketter för bygglovsansökan/anmälan.

Råd och anvisningar

Ett bra VA-system är starkt beroende av att fastighetsägarna tar ansvar för sin del i systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. VA-avdelningen har tagit fram råd och anvisningar för att klargöra vad som krävs av den som använder de kommunala VA-anläggningarna. Råd och anvisningar finns att ladda ner som pdf, se nedan, där finns även en information från Svenskt vatten, Bygga nytt ändra eller riva?

E-tjänster/blanketter

Checklista

  • VA-ansökan lämnas in till VA-avdelningen.
  • VA-ansökan behandlas. Besked om anläggningsavgift lämnas till sökande.
  • Kontakta VA-avdelningen för samråd kring utformning av vattenmätarplats
  • Förbindelsepunkt upprättas och meddelas.
  • Anläggningsavgiften faktureras när förbindelsepunkten är upprättad.
  • Inkoppling utförs av byggherren.
  • Besiktning av inkoppling vid förbindelsepunkt utförs och godkänns av VA-avdelningen personal.
  • Återströmningsskydd installeras i samband med eventuellt uttag av byggvatten.
  • Vattenmätarplatsen är byggd och mätarkonsoler finns. Kontakta VA-avdelningen för uppsättning av vattenmätare.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att VA-ledningar inom tomten ritas på karta, och inlämnas till bygg- och miljöavdelningen.
 • Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. VA-avdelningen har tagit fram en broschyr för att klargöra vad som krävs av den som använder de kommunala VA-anläggningarna, Råd och anvisningar vatten och avlopp, ABVA.

  Broschyren i sin helhet finns att ladda ner som pdf, se nedan. Du kan även ladda ned broschyren Ta hand om ditt ledningsnät som Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har sammanställt. Den ger information kring hur du sköter ditt ledningsnät. Broschyren ger även information om hur du minskar risken för läckor och översvämningar

  Du är alltid välkommen att höra av dig till VA-avdelningen om du har frågor!

 • Vid ny- och ombyggnad ska fastigheten om möjligt läggas på sådan nivå att det blir betryggande självfall mot ledningar i gata. Spillvatten ska ha egen servis. I områden utbyggt med dagvattenledningar ska dagvatten ha en egen servis eller anvisad punkt. Att ta hand om dagvatten lokalt inom fastigheten förespråkas (men tänk på att inte avleda vare sig dag- eller dräneringsvatten så att det rinner in på grannfastighet) och är ett alternativ till dagvattenavledning via ledningsnät.

  I ditt hus/fastighet ska det finnas en mätarplats för uppsättning av vattenmätare. Innan konsol för vattenmätare monteras ska vattenmätarplatsens utformning godkännas av VA-tekniker. Information om vad som gäller för placering av vattenmätare finns i broschyren Råd och anvisningar längst ned på sidan. Kretsloppsavdelningen som äger vattenmätaren kommer ut och sätter upp den. Det är också vi som har ensam befogenhet att ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt frånkoppla mätaren. Du som fastighetsägare bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av vattenmätare samt för sammankopplingen med VA-installationen i övrigt.

  En särskild checklista (se ovan) för VA-anslutning ska fastställas vid byggsamråd. Bygganmälan kan krävas vid förändring av VA-anläggning inom fastighet. Kontakta bygglovsavdelningen.

  I radhus, kedjehus eller motsvarande fastigheter ska respektive lägenhet/bostad förses med servis- eller avstängningsventil som kan stängas utanför lägenheten/bostaden.

 • • När du dränerar om huset, passa på att byta ut dina VA-ledningar.
  • Anmäl gärna besiktning av omlagda ledningar till VA-avdelningen i god tid innan återfyllning av schakt.
  • Läs Svenskt vattens broschyrer om nybyggnad respektive underhåll av VA-ledningar.

 • Ansökan om VA-anslutning gör du via kommunens e-tjänster eller på särskild blankett som skickas till Alingsås kommun. Blanketten finns att ladda ner som pdf, se nedan.

  På nybyggnadskartan ser du om det finns en befintlig inkopplingspunkt för VA-anslutning till din fastighet eller var någonstans i fastighetsgränsen det finns möjlighet att få inkopplingspunkten. Finns det inte några VA-ledningar utbyggda i gatan redovisas det planerade läget för inkopplingspunkten i kartan. Om det inte finns någon frambyggd inkopplingspunkt kan du lämna önskemål på nybyggnadskartan när du skickar in VA-ansökan, men det är kommunen som sedan beslutar om placeringen av inkopplingspunkten.

  En förutsättning för att få ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen är att fastigheten ingår i VA-verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet fastställs av kommunfullmäktige och indelas i område för dricksvatten, spillvatten och dagvatten alternativt för något av nyttigheterna dricksvatten, spillvatten resp. dagvatten. Anslutning mot kommunalt VA-nät utanför VA-verksamhetsområde kan vara möjligt. Bedömning utförs av VA-avdelningen.

  Efter beviljad ansökan ska inkoppling utföras, förbindelsepunkten besiktigas, anläggningsavgiften betalas och uppsättning av vattenmätare samt återströmningsskydd ske innan vatten får börja brukas. Vid användning av byggvatten ska återströmningsskydd monteras.

  Anläggningsavgift och brukningsavgift för dagvatten kan komma att tas ut även om förbindelsepunkt inte har upprättats. Det förutsätter av det finns behov av bortledning och kommunen har ordnat avledning samt informerat om detta.

 • Dricksvattenledning

  Dricksvattenledning för en villa har normalt dimension 32 mm, och ska anläggas frostfritt, cirka 1,5 meter ner i marken.

  Spillvattenledning

  Normalt används ledningsdimensionen 110/160mm. Spillvatteninstallation med självfall får inte anslutas under den angivna uppdämningsnivån för spillvatten. Nivån anges normalt på nybyggnadskartan. Vid anslutning under denna nivå måste spillvatteninstallationen anslutas via särskild pump.

  Dagvattenledning

  Dagvattenservis ska anslutas till dagvattenledning om sådan finns, den får inte anslutas till spillvattenledning. Normalt används ledningsdimensionen 110/160 mm. Lokalt omhändertagande av dagvatten förespråkas.

  Dräneringsledning

  Avlopp från dränering ska anslutas till dagvattenledning eller tas omhand inom fastigheten. Ansluts dränering till dagvatteninstallation på en nivå som ligger under den uppdämningsnivå som VA-avdelningen har angivit, ska husets grundkonstruktion utföras med hänsyn till detta.

Interna genvägar

Bygglovsansökan/anmälan

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen