1 Driftstörningar

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts för grundskola och anpassad grundskola.

För att eleven ska vara garanterad att få sitt skolkort vid höstterminens skolstart ska ansökan för skolskjuts vara gjord senast 30 april.

Texten uppdaterad 2023-10-05

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Val av annan skola

Om annan skola väljs än kommunens placeringsskola kan det få konsekvenser för skolskjutsen. Till exempel beviljas skolskjuts från årskurs 4 om elevens buss/tåg ankommer eller om bussbyte måste ske vid Alingsås bussterminal. Förvaltningen bedömer att elever generellt sett är mogna att klara av den uppgiften från årskurs 4. Kontakta barn- och ungdomskontoret om du har frågor kring detta.

Byte av bostadsadress

Om elev väljer att gå kvar i nuvarande skola vid flytt till ny bostadsadress är det viktigt att du som vårdnadshavare först kontrollerar vad som gäller om skolskjuts önskas. Till exempel beviljas skolskjuts från årskurs 4 om elevens buss eller tåg ankommer eller om bussbyte måste ske vid Alingsås bussterminal. Förvaltningen bedömer att elever generellt sett är mogna att klara av den uppgiften från årskurs 4. Det finns särskilda skolskjutsregler i skollagen och skolskjutsregler som är antagna av barn- och ungdomsnämnden. Dessa reglerar om ditt barn omfattas av skolskjuts eller inte.

Skolkort

Skolskjuts ska i första hand anordnas genom att skolkort erhålls för resa med kollektivtrafiken. I de fall kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas ordnar kommunen genom särskilt upphandlade skolskjutsar, skolbuss eller skoltaxi.

För mer information om avstånd som ger rätt till skolskjuts, växelvis boende, val av annan skola, väntetider, ansvar m.m. läs vidare i skolskjutsregler nedan.

Skriftlig ansökan om skolskjuts

Prövning av rätten till skolskjuts sker mellan folkbokföringsadress eller hemmen (växelvis boende) inom Alingsås kommun.

Vid avstånd utgår mätningen från elevens folkbokföringsadress och vid växelvis boende även från den andra bostaden via ett kartstöd. Alla elevers avstånd mäts identiskt (ej bilväg).

Vid bedömning av trafikförhållande sker bedömning i första hand av trafikingenjör och i vissa fall även av polis. Vid elevs funktionsnedsättning (varaktigt) sker ansökan tillsammans med skolan. Vid begäran ska läkarintyg lämnas. I vissa fall kan beslutet gälla under en begränsad tid.

Kriterierna enligt skollagen prövas till placeringsskola (10:32 1). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan skolskjuts även anordnas till vald skola (10:32 2).

Vid jakande skolskjutsbeslut anges hur länge som skolskjuts beviljas. Därefter får du ansöka om behov kvarstår.

Här kan du ansöka om skolskjuts. Vid skolvalet för förskoleklass eller för elev från årskurs 7 skickas beslut hem under april eller maj när alla elever blivit tilldelade en skola. Ansöker du för elev i förskoleklass till hösten skickas beslut hem under april eller maj.

Frågor kring bussturen

Frågor i direkt samband med bussturen sker lämpligast till ansvarigt bussbolag. Telefonnummer till respektive leverantör finns på tidtabellen. Synpunkter / klagomål sker till Västtrafik på deras hemsida (synpunkter och klagomål).

Frågor i övrigt på skolskjutstransporten sker till skolskjutssamordnare på Barn- och ungdomskontoret. Kontaktuppgifter finns nedan.

E-tjänster

Skolskjutssamordnare

NULL

Barn- och ungdomsförvaltningen