Skolkort

Texten uppdaterad 2022-04-23

”Stämpla” skolkort

Det är viktigt att alla elever stämplar sina skolkort vid varje resa. Detta för att varje leverantör ska få sin ersättning från Västtrafik och för att Västtrafik får rätt resandestatistik så att busslinjer inte dras in.

Värdehandling

Skolkortet är en värdehandling så var noga med att hålla god ordning på kortet under läsåret. Kortet kostar 4.545kr per läsår.

Giltighet

10 augusti – 23 december och 7 januari – 18 juni kl. 04.00-19.00. Kortet är även giltigt under läsårets helgfria lovdagar (ej jul- och sommarlov).

Extra giltighetstid

Skolkortet för detta läsår gäller även för början av nästa läsår, från 10 augusti – 15 september. Eleven skall spara kortet över sommarlovet och användas i början av höstterminen, tills det byts in mot ett nytt skolkort.

Skolkortet är personligt

och skall vara ifyllt för att vara giltigt färdbevis vid biljettkontroll. Elev som inte fått förprintade uppgifter på skolkortet skall själv fylla i dessa uppgifter. Namn, skola, klass samt telefonnummer. OBS! Ange alltid telefonnummer till förälder/kontaktperson om kontakt behöver tas vid allvarligare händelse.

Förvara skolkort och eventuell kontoladdning

i separata plastfickor för att undvika att kortläsaren läser av fel kort.

Skadade/defekta kort

Om ett skolkort inte fungerar i kortläsaren på fordonet, skall eleven ta kontakt med föraren som tar hand om kortet. Föraren ger eleven ett kvitto, på vilket kortnumret och korttyp antecknas. Kvittot är ett tillfälligt färdbevis som gäller maximalt 7 dagar. Eleven fyller i resterande uppgifter på kvittot och kontaktar omedelbart skolexpeditionen för att visa kvittot för handläggaren som anmäler kortet som defekt och begär ersättningskort. När det nya kortet kommer till skolan lämnar eleven tillbaka det tillfälliga färdbeviset till expeditionen. (I de fall föraren inte tagit hand om kortet skall eleven lämna det defekta kortet till skolans expedition och får då samtidigt ett skolkortsintyg att använda som tillfälligt färdbevis.)

Förlorat kort

Elev får följa med turen till skolan utan avgift. I skolan kontaktar eleven skolexpeditionen som spärrar det förlorade kortet och beställer nytt. Eleven får ett intyg av skolan, ”tillfälligt skolkort”, som kan användas under maximalt 7 dagar. När det nya kortet kommer till skolan lämnar eleven tillbaka intyget och får det nya kortet.

Glömt kortet hemma

Elev får följa med turen till skolan utan avgift. I skolan kontaktar eleven skolexpeditionen för att få ett intyg som skall visas upp vid hemresan. Intyget gäller endast för hemresan.

Missbruk av skolkortet

Om elev lånar ut sitt skolkort eller använder kortet där det inte gäller, får eleven räkna med att betala en tilläggsavgift.

Flyttning

Om elev flyttar under pågående läsår skall detta meddelas skolan. Barn- och ungdomsnämndens skolskjutsregler avgör om eleven fortfarande är berättigad till skolskjuts. Del av kostnaden kan då beroende på hur lång tid som återstår av läsåret återbetalas till kommunen av Västtrafik. Eleven får information från Barn- och ungdomskontoret vad som gäller vid ny adress.

Skolskjutssamordnare

NULL

Barn- och ungdomsförvaltningen