Utmaningsrätt

Texten uppdaterad 2020-04-07

Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som Alingsås kommun driver har sedan 2011 rätt att utmana den kommunala verksamheten. Utmaningsrätt innebär en möjlighet att föra fram synpunkten till kommunen att verksamhet som bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av annan. En utmaning kan leda till att kommunen överväger extern drift av både vidare och smalare omfattning än utmaningen. Utmaningsrätten gäller inte myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner eller verksamhet som har nära anknytning till sådana funktioner.

Näringslivet har en konkret möjlighet att framföra synpunkter om områden där upphandlad drift av viss verksamhet skulle kunna leda till fördelar ur kommunal synpunkt. Kommunen avgör om utmaningen ska antas eller avvisas. Kommunstyrelsen beslutar om utmaningar. Önskemål om att upphandling av någon kommunal verksamhet ska ske skickas per e-post till kommunstyrelsen@alingsas.se

Alingsås kommun