Tilläggsbelopp – Fristående verksamheter

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar hur fristående skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet har möjlighet att få tilläggsbelopp för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Fristående förskolor/skolor kan söka tilläggsbelopp för barn/elev som är folkbokförd i Alingsås kommun och är inskriven i någon förskola/skolform, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Texten uppdaterad 2024-06-20

Tilläggsbeloppet är ersättning för barn eller elev som

 • har omfattande behov av särskilt stöd (för både förskola och skola)
 • ska erbjudas modersmålsundervisning (gäller inte i förskolan)
  (Tänk på att det skiljer i regelverket vad gäller nationella minoritetsspråk, nordiska språk och annat modersmål. Här gäller inte individuell prövning och beloppet får inte bakas in i grundbeloppet.)
 • deltar i lovskola (gäller inte i förskolan)

När det gäller omfattande behov av särskilt stöd kan det handla om

 • tekniska hjälpmedel
 • särskilda läromedel
 • assistenthjälp (Här gäller att det är en sådan extraordinär stödåtgärd som tilläggsbelopp utgår ifrån. Tänk även på att det ibland kan ingå i särskilt stöd.)
 • anpassning av förskolans eller skolans lokaler.

Det kan också vara fråga om stödåtgärder till barn eller elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Även barn eller elever med olika förståelsenivå och olika kunskapsprofiler kan räknas hit och det är då i första hand specialpedagogiska insatser som kan bli aktuella. Det rör sig således om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet, intensitet, variation och kombination av åtgärder måste beaktas.

Tilläggsbeloppet beviljas eller avslås efter en individuell prövning.

Särskilt stöd i skolan

I det grundbelopp som fristående skolor får av elevens hemkommun ingår det att:

 • ledning och stimulans ska utformas utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Till exempel fler lärare per elev, små grupper i vissa ämnen, generella anpassningar av den fysiska miljön.
 • om ledning och stimulans inte räcker, ska läraren göra extra anpassningar för elever som behöver det. Det är till exempel extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel, digitala verktyg eller speciallärare under kortare tid.
 • om extra anpassningar inte räcker, ska rektor snabbt utreda behovet av särskilt stöd i samarbete med elevhälsans personal. Om utredningen visar att elever har behov av särskilt stöd ska insatserna dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka specifika, konkreta och utvärderingsbara åtgärder eleven ska få, vilken typ av särskilt stöd eleven har behov av och i vilken omfattning. Det ska också framgå när åtgärderna ska följas upp och vem som är ansvarig för uppföljning och utvärdering. Rektor ska se till att eleven får det särskilda stöd som står i åtgärdsprogrammet. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Det kan handla om regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en tid. Det kan också handla om placering i en särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Alla elever som utifrån skolans bedömning i utredning har behov av särskilt stöd, har rätt till sådant stöd. Det krävs inga diagnoser för att få särskilt stöd.

Särskilt stöd i förskolan

 • Förskollärare ger ledning och stimulans till alla barn.
 • När ledning och stimulans inte räcker behöver förskolan ge mer ledning och stimulans och anpassa undervisningen utifrån barnets behov.

När förskolan utformar särskilt stöd är det lämpligt att utgå från analys av en pedagogisk kartläggning och en handlingsplan. Då är det lättare att kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna. Det är inte reglerat hur särskilt stöd i förskolan ska dokumenteras, men dokumentation behövs för att utvärdera om insatsen har haft önskad effekt. Rektor har ansvar för att dokumentationen håller hög kvalitet. Dokumentationen ska ske tillsammans med personalen och i samråd med barnets vårdnadshavare. Barns behov av särskilt stöd är situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön. Det särskilda stödet kan till exempel ges som personalförstärkning, handledning till personalen eller minskning av antalet barn i barngruppen. Förskolans verksamhet ska utformas utifrån barns unika stödbehov.

Villkor för tilläggsbelopp

Ett barn eller en elev har alltid rätt att få det särskilda stödet som hen behöver oavsett om verksamheten beviljas tilläggsbeloppet eller inte. Förskolan eller skolan kan därför inte neka barnet eller eleven stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats. Tilläggsbeloppet ska alltså inte gå till särskilt stöd utan till extraordinära stödåtgärder utöver särskilt stöd. Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. Det är därför viktigt att behoven är i fokus.

Innan ansökan om tilläggsbelopp ska förskolan eller skolan i de flesta fall redan ha gjort följande åtgärder:

 • Kartlagt barnets eller elevens eventuella behov och genom ledning och stimulans erbjudit en tillgänglig lärmiljö. Barnet eller eleven behöver vara delaktiga i hur lärmiljön tillgängliggörs, så att åtgärder utgår från kunskap om barnet eller elevens upplevelser.
 • Dokumenterat stödåtgärder till barnet eller eleven.
 • Gett extra anpassningar och särskilt stöd och ha gjort utredningar om särskilt stöd och utarbetat ett åtgärdsprogram för den elev som ansökan avser. En specialpedagog bör ha medverkat i arbetet. (Detta gäller skolan.)
 • Anpassat sin organisation

Ansökan om tilläggsbelopp

Rektor ansvarar för ansökan och är den som undertecknar ansökan. 

Ansökan görs för ett läsår i taget och sker senast 15 maj  inför kommande läsår. Svar om att ansökan tagits emot fås senast månadsskiftet maj/juni och beslut fås per post efter handläggningstid.

Ny ansökan

 • Hämta blankett på alingsas.se
 • sök Ansökan om tilläggsbelopp
 • Fyll i ansökan
 • Sänd med post till BOU adresserad till enhetschef elevhälsan

Förnyad ansökan

 • Hämta blankett på alingsas.se
 • sök Ansökan om tilläggsbelopp
 • Fyll i ansökan
 • Beskriv hur det tidigare beloppet använts och bidragit till barnets/elevens möjlighet att delta i den pedagogiska verksamheten:
 • Sänd med post till BOU adresserad till enhetschef elevhälsan

Innehållet i ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp bör innehålla:

 • Anledningen till att barnet eller eleven har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödåtgärder.
 • En utförlig beskrivning av vad förskolan eller skolan har prövat och hur den kommit fram till att behoven är så omfattande att det behövs extraordinära stödåtgärder. Beskriv också i vilken utsträckning behovet visar sig under dagen utifrån barnets eller elevens unika situation. I beskrivningen ingår att redogöra för barnets eller elevens egen uppfattning av förskolans eller skolans lärmiljö, av de åtgärder som prövats och vad barnet eller eleven över tid upplever fungerar bättre eller sämre i lärmiljön.
 • En utförlig beskrivning av vilket stöd, ledning och stimulans som har erbjudits utifrån förutsättningar i lärmiljön och de extra anpassningar och särskilt stöd som eleven har fått. (Detta gäller inte i förskolan.)
 • En kartläggning av barnets behov i förskolan eller skolans utredning om särskilt stöd.
 • En beskrivning av de extraordinära stödåtgärder för att tillgodose barnets behov utifrån kartläggning eller som har gjorts för eleven utifrån utredning.
 • En specificerad beräkning av kostnaderna för att tillgodose barnets eller elevens behov. Kostnaderna ska vara direkt kopplade till de extraordinära stödåtgärder som barnet eller eleven behöver och ges av förskolan eller skolan och vara direkt kopplade till det enskilda barnets eller elevens behov och förutsättningar
 • En beskrivning över de samråd som skett med elevhälsan i samband med utredning av särskilt stöd, om det inte är uppenbart onödigt. Beskriv hur dessa samråd har skett. Beskriv hur personal med specialpedagogisk kompetens har involverats i arbetet med att anpassa den pedagogiska verksamheten efter elevens unika behov. Beskriv om skolan även har involverat andra kompetenser i elevhälsan för att få en helhetsförståelse av elevens situation. (Detta gäller inte i förskolan.)
 • Eventuellt övriga underlag som styrker de individuella omständigheter som förskolan eller skolan hänvisar till som skäl till de extraordinära stödåtgärder som de söker ersättning för.

Med ansökan bifogas följande:

 • Utredning enligt 3 kap. skollagen kring elevens behov av särskilt stöd. Samråd ska ske med elevhälsan.
 • Handlingsplan (förskola, annan pedagogisk omsorg) eller åtgärdsprogram (skola och fritidshem).
 • Utvärdering av handlingsplan/åtgärdsprogram.
 • Utlåtande från läkare, psykolog, eller annan profession som tydliggör och styrker det stödbehov som skolan beskriver att eleven har.
 • Eventuell utvärdering av föregående tilläggsbelopp.
 • Gäller ansökan bidrag för stödinsatser av egenvård ska läkares egenvårdsbedömning samt skolans egenvårdsplan bifogas.

Börjar eller byter en elev skola är det mottagande rektor som beslutar om tilläggsbelopp ska sökas. Har eleven tidigare beviljats tilläggsbelopp och byter skola måste en ny ansökan och bedömning göras.

Alingsås kommun