Naturminnen

Alingsås kommun sex stycken naturminnen i form av skyddsvärda träd. Alla är vackra vidkroniga ekar med stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Texten uppdaterad 2021-04-15

Naturminne är en skyddsform som kan användas för särpräglade naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt (MB kap 7 § 10). Skyddet får även omfatta det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme. Enligt 7 kap. 10 § miljöbalken ska det som i 7 kap. 5-8 §§ miljöbalken föreskrivs om naturreservat även gälla för naturminnen.

Skälet för naturminnesförklaring bör normalt vara ett naturföremåls värde med hänsyn till naturmiljön. Det kan vara värden för den biologiska mångfalden, ofta gamla och stora, särskilt skyddsvärda träd med värden för både växter, fåglar och insekter.

I Alingsås kommun finns sex stycken naturminnen, alla är träd som har ett stort värde för den biologiska mångfalden och därmed är särskilt skyddsvärt. Med ett särskilt skyddsvärt träd avses jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd av naturligt förekommande trädslag (Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012-2016 (Rapport 6946, Naturvårdsverket 2012)).

Naturminnen i Alingsås kommun är följande:

  • Olsaeken
  • Djurgårdseken
  • Sjöboeken
  • Gräfsnäsekarna (4 st)
  • Kärreteken
  • Brogärdeseken

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen