Naturvård

Naturvårdsarbete är ett miljömålsarbete och Alingsås Kommun arbetar aktivt med naturvård på flera olika sätt och platser. Naturen i Alingsås värderar vi högt och vi har åtgärdsplaner för att vårda, bevara och utveckla natur och kulturvärden på kommunens mark.

Samarbete och stöd

Åtgärder har vi gjort i samarbete med Skogsstyrelsen och stödet inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), miljökvalitetsmålet Levande skogar och bevarande av natur- och kulturmiljövärden i skogen.

Åtgärder vi gjort

I två skogs och rekreationsområden på kommunal mark har vi utfört Naturvårdande röjningar och gallringar på cirka 20 hektar. Det är ett verktyg för att forma skogen i önskvärd riktning och syftet är att bevara viktiga natur och kulturmiljöer och förstärka den biologiska mångfalden. I detta område har vi fri huggit ek, övriga lövträd och tall för att dessa ska ges möjlighet att utvecklas bättre och överleva på lång sikt och det är då framförallt granen som vi tar bort. Det skapar en stabil hemvist för en rik flora och fauna och bidrar dessutom till en öppnare och ljusare skog vilket bland annat gynnar det viktiga bärriset som är mycket värdefullt för insekter, fåglar, klövvilt och inte minst för oss människor.

I områdena har vi arbetat med att skapa död ved i olika former då även döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Åtgärder vi gjort är att skapa högstubbar, ringbarkning med hjälp av motorsåg eller skördaraggregat och på utvalda platser byggt större och mindre faunadepåer, även en del toppar och stockar lämnas kvar på marken. Dessa kommer att bli hem och matplats för insekter, fåglar, svampar, mossor och lavar. På de stora faunadepåerna sitter en informationsskylt.

I mesta möjliga mån har vi försökt undvika röjningsrester eller skador på stigar. I fuktigare och känsliga delar på marken där bärigheten varit låg ligger en del av avverkningsresterna såsom trädgrenar och ris kvar i skogen där maskinerna har arbetat. En del av den röjda vegetationen lämnas också kvar för att berika marken med viktiga näringsämnen.

Flera kulturlämningar som husgrunder och stenmurar har synliggjorts och markerats med kulturstubbar på cirka 1,2 meters höjd.

Alingsås kommun