Installation av köldmedier

Ska du installera en ny kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer så måste du informera miljöenheten i god tid före installationen.

Texten uppdaterad 2024-02-05

Om du ska installera eller köpa en ny kylutrustning måste du ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Det gäller både vilken typ och mängd köldmedium kylutrustningen innehåller samt hur mycket el den förbrukar. Det går att få tag i utrustning idag som innehåller mer miljövänligt köldmedium som till exempel koldioxid. Tänk på att installation eller andra ingrepp i kylutrustningen bara får utföras av certifierade kylfirmor.

Om du installerar en ny kylutrustning utan att informera oss innan är vi skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift. Detta gäller inte om ansökan om tillstånd eller anmälan gjorts enligt 9 kap. miljöbalken.

Konvertering

Informationsplikt gäller även om du ska konvertera köldmedia i en kylutrustning på 14 ton CO2e eller mer. Konvertering betyder att ett köldmedium byts ut till ett annat köldmedium. Krav på att informera oss gäller inte om det skett ett oförutsett haveri och omedelbara åtgärder krävts för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön.

Förbud

Det är inte tillåtet att använda ozonnedbrytande ämnen som CFC (till exempel R11) och HCFC (till exempel R21). I Sverige får idag CFC bara användas i befintliga stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd av 900 gram eller mindre. Ett exempel på ett enhetsaggregat är ett kylskåp eller frysskåp. Det inte tillåtet att använda HCFC med fyllnadsmängd över tre kilo efter den 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än tre kilo, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium. Det gäller för anläggningar som var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50°C.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten