1 Driftstörningar

Arbete med mobil utrustning

Samma bestämmelser gäller vid arbete på både stationär och mobil utrustning innehållande köldmedier.

Texten uppdaterad 2022-05-31

Arbete med mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar med f-gaser, som t.ex. AC, får endast utföras av certifierad personal. Om utrustningen innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer gäller att varje person måste vara certifierad. Om utrustningen däremot innehåller mindre än 5 ton CO2e så räcker det att personalen har utbildningsintyg, förutsatt att arbetet utförs under ledning av certifierad personal.

Förutom personcertifikat krävs även företagscertifikat. Företagscertifikat får inte vara äldre än 5 år och verksamheten ska ha tillgång till nödvändig utrustning för att utföra arbetet och ha rutiner för hur arbetet ska genomföras. För personcertifikat gäller att det teoretiska provet inte får vara äldre än 5 år.

Certifikatet ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för de uppgifter som certifikatet gäller samt har anmält sin certifieringsverksamhet till Naturvårdsverket. För certifikat utfärdade inom EU eller EES gäller att certifikatet ska uppfylla det lands bestämmelser där det är utfärdat, uppfyller kraven i angivna EU-förordningar och är översatt till svenska. För arbete med mobil luftkonditionering (AC) i fordon krävs certifikat i kategori V.

Kylaggregat i lastbilar och släp omfattas och ska rapporteras som mobila enheter och fordon till tillsynsmyndigheten i den kommun där bolaget har sitt säte. Varje fordon utgör en utrustning.

Om bestämmelserna i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser inte följs är tillsynsmyndigheten skyldig att besluta om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.

Mer om certifikat

Certifikat utfärdas i olika kategorier:

  • Kategori I: ingrepp för alla fyllnadsmängder
  • Kategori II: ingrepp med fyllnadsmängder mindre än 5 ton CO2e
  • Kategori III: återvinning av fyllnadsmängder mindre än 5 ton CO2e
  • Kategori IV: läckagekontroller utan att göra ingrepp
  • Kategori V: ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon

Krav för personligt certifikat:

  • Godkänt skriftligt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
  • Godkänt praktiskt prov avseende förmåga att uppfylla kraven på miljö och säkerhet

Krav för företagscertifikat:

  • Personal med giltigt certifikat i sökt kategori
  • Tillgång till för verksamheten nödvändig utrustning
  • Dokumenterade rutiner för köldmediehanteringen och hantering av utrustningen

Mer information

Mer information om köldmedia finns bl.a. hos Naturvårdsverket. Swedac har uppgifter om ackrediterade certifieringsorgan.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten