Höns i tätort

Är du intresserad av att skaffa höns? Då ska du läsa detta för att få rätt informration.

Texten uppdaterad 2024-01-29

I Alingsås kommun krävs det tillstånd av bygg- och miljönämnden för att få hålla höns inom detaljplanelagt område och i områden med områdesbestämmelser.

När livsmedel- och hälsaenheten fått in en ansökan om att få hålla höns görs alltid en bedömning i det enskilda fallet. Då utgår man från:

 • antalet höns.
 • om det ska finnas någon tupp.
 • närhet till grannar.
 • vilka andra verksamheter som ligger intill.
 • hur man planerar att hålla hönsen.
 • hur man avser ta hand om restprodukter som avföring, matrester och strö. Lukten för grannar är då mest aktuellt. 

Bedömningen görs för att hönsen inte störa grannar på ett sätt som man inte förväntar sig inom ett tätbebyggt område. Hönsen får med andra ord inte:

 • låta för mycket.
 • lukta för mycket.
 • ge ett ovårdat intryck.

Vid ansökan

Använd den generella blanketten för ansökan om att hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Glöm inte att bifoga de efterfrågade bilagorna. De uppgifter som vi behöver för att behandla ansökan är:

 • Vilken fastighetsbetäckning ansökan gäller.
 • Sökandes namn, adress och personnummer.
 • Fastighetsägarens namn och adress om annan än sökande.
 • Antal höns och tuppar.
 • Ritning på hönshus.
 • En redovisning för att man har kontrollerat med grannar vad de anser om förslaget. Med fördel kan ett påskrivet grannyttrande från var och en av de berörda grannarna bifogas. (grannar har inte vetorätt utan bygg- och miljönämnden beslutar men beaktar då eventuella negativa yttranden från grannar).
 • kartbild över tomten med hönshus och eventuella staket för hönsen utritade.
 • redogörelse för vad man gör med restprodukter från hönsen.

Det kan också hända att ytterligare information behöver redovisas, livsmedel- och hälsaenheten kontaktar i så fall sökanden och begär in detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen