1 Driftstörningar

Vilda djur och skadedjur

Här får du tips om hur du ska agera om du har problem med skadedjur och vilda djur.

Texten uppdaterad 2024-02-09

Vilda djur kan orsaka störningar och vålla skada. Många vänder sig till miljö- och hälsaenheterna med dessa problem. Men ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat.

Livsmedel- och hälsaenheten kan agera om vilda djur medför risk för människors hälsa och olägenheterna inte är små eller tillfälliga. Livsmedel- och hälsaenheten kan då ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder. Kostnaderna för åtgärderna hamnar på fastighetsägaren. 

Viltvård och skyddsjakt

Kommunen äger stora markområden, främst allmänt tillgängliga områden i tätorten och tätortsnära naturområden. Här vistas många vilda djur som ibland söker sig in i tätbebyggda områden och ställer till med problem av olika slag. Ansvarig för viltvården på kommunens marker är exploateringsavdelningen. Den sköts genom att markområden mot en avgift upplåts till enskilda för jakt.

Under 2013 har kommunen tecknat ett avtal med Kommunjägarorganisationen som ska bistå kommunen med viltvården, skyddsjakt och omhändertagande av sjukt/skadat vilt. Organisationen utför viltvårdsåtgärder på kommunens marker där jakträtten inte har upplåtits till annan. Den ordinarie jakten ska styras så att olägenheter av vilt i tätbebyggelsen begränsas.

Kommunjägarorganisationen ska bland annat:

  • bistå kommunen med råd i jakt och viltvårdsfrågor.
  • förebygga att skador uppkommer av vilt, exempelvis genom information till allmänheten och andra om lämpliga åtgärder.
  • sköta viltvård och förvalta viltstammarna på kommunens marker, där jakträtten inte har upplåtits till annan.
  • omhänderta sjukt/skadat vilt på kommunens marker.
  • sköta skyddsjakt på uppdrag av kommunen eller annan.

När det gäller hantering av problem orsakade av vilt ska Kommunjägarorganisationen:

  • i första hand undersöka om problemen orsakade av vilt kan tålas eller förebyggas eller om annan rimlig metod än avlivning kan användas för att avhjälpa problemet.
  • i andra hand avhjälps problemet inom den generella viltvården under ordinarie jakttid.
  • i tredje hand avhjälps problemet genom skyddsjakt.

Bestämmelserna om och begränsningarna för jakt är omfattande. Jägaren avgör i varje situation om jakt är tillåten eller inte samt om jakt är en lämplig metod att avhjälpa en olägenhet eller ett problem.

Rapportering av olägenhet

Rapportering om olägenheter, sjukt/skadat vilt, och liknande frågor sker lämpligast med epost till: viltvard@alingsas.se

Skadedjur

Smittspridning genom ohyra och skadedjur har tidigare haft stor betydelse för uppkomst av större sjukdomsutbrott. Förbättrad hygien och råttsäkring av byggnader har i vårt land minskat skadedjurens betydelse som smittspridare, men de utgör fortfarande en risk för smittspridning. Framförallt ohyra har på senare år börjat öka igen i samhället.

Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som ska se till att bostäder och lokaler hålls fria från ohyra och andra skadedjur. Bor du i hyreshus är det således fastighetsägaren som du ska vända dig till om du upptäcker ohyra eller skadedjur i eller runt din bostad.

Kompostering av matavfall i våra bostadsområden har ökat påtagligt under senare år och dåligt skötta komposter kan bidra till ökade problem med råttor.

Om du har råttor i ditt hus eller i din trädgård skall du kontakta något företag som kan genomföra skadedjursbekämpning. Du kan då beställa råttsanering och samtidigt få hjälp med att förebygga råttproblem i framtiden. Dessa företag har även hand om bekämpning av skadeinsekter av olika slag.

Alingsås kommun