Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vägbidrag

Du kan ansöka om kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar. Bidraget fördelas, enligt inkomna ansökningar från enskilda väghållare, ur en gemensam pott.

Texten uppdaterad 2021-10-01

Bidraget utgör en kompensation till väghållaren för de kostnader som underhållet medför. Normalt täcker inte bidraget hela kostnaden vilket innebär att väghållaren får debitera berörda fastighetsägare för den överskjutande kostnaden för exempelvis vinterväghållning och dikesrensning

Bidraget skall ovillkorligen användas till underhåll av vägsträckan och då i första hand barmarksunderhåll. En gemensam strategi och enighet mellan berörda fastighetsägare är en förutsättning för att bidraget används på rätt sätt.

Slumpvis utvalda vägsträckor har besiktigats för att säkerställa att bidraget används enligt ansökan. Resultatet från tidigare utförd besiktning visade att bidraget i regel använts på avsett sätt men att det också finns undantag.

För att få bidraget förutsätts bland annat att vägen även hålls öppen för allmän trafik exempelvis för det rörliga friluftslivet. Trafiken får inte begränsas genom bom eller skyltning utan medgivande från samhällsbyggnadsförvaltningen. Om väghållaren har för avsikt att anlägga farthinder eller motsvarande bör samråd först ske med samhällsbyggnadsförvaltningen. Observera att väghållare som erhåller statligt vägbidrag ej har rätt att ansöka om kommunalt bidrag.

Ansökan

Det är nu tid att söka bidrag till väghållningen för år 2021. Observera att Alingsås kommun ej avser skicka ut förifyllda papper till de väghållare som fått beviljat vägbidrag året innan. Vi hänvisar istället till att använda e-tjänsten för vägbidrag, länk finns längre ner på sidan. För ansökning på papper finns ansökan här att skriva ut. Det finns även möjlighet att skriva ut ansökan på vår skrivare i entrén, Sveagatan 12.

Ansökan skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås, tillhanda senast den 16 november 2021.

Inför 2021 års ansökningar för bidrag till enskilda vägar ska en karta bifogas där den berörda sträckan är markerad.

Detta påverkar inte ansökningar eller utbetalningar utan är för uppdatering av vårt kartlager gällande enskilda vägar.

Telefontid Trafik och planering

NULL

Kontakta Trafik och planering på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen