1 Driftstörningar

Vägbidrag

Du kan ansöka om kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar. Bidraget fördelas, enligt inkomna ansökningar från enskilda väghållare, ur en gemensam pott.

Texten uppdaterad 2023-11-23

Bidraget utgör en kompensation till väghållaren för de kostnader som underhållet medför. Normalt täcker inte bidraget hela kostnaden vilket innebär att väghållaren får debitera berörda fastighetsägare för den överskjutande kostnaden för exempelvis vinterväghållning och dikesrensning

Bidraget skall ovillkorligen användas till underhåll av vägsträckan och då i första hand barmarksunderhåll. En gemensam strategi och enighet mellan berörda fastighetsägare är en förutsättning för att bidraget används på rätt sätt.

Slumpvis utvalda vägsträckor har besiktigats för att säkerställa att bidraget används enligt ansökan. Resultatet från tidigare utförd besiktning visade att bidraget i regel använts på avsett sätt men att det också finns undantag.

För att få bidraget förutsätts bland annat att vägen även hålls öppen för allmän trafik exempelvis för det rörliga friluftslivet. Trafiken får inte begränsas genom bom eller skyltning utan medgivande från samhällsbyggnadsförvaltningen. Om väghållaren har för avsikt att anlägga farthinder eller motsvarande bör samråd först ske med samhällsbyggnadsförvaltningen. Observera att väghållare som erhåller statligt vägbidrag ej har rätt att ansöka om kommunalt bidrag.

Ansökan stängd för 2023

Ansökan för vägbidrag för 2024 öppnar hösten 2024.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen