Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är alltså ingen egen organisation utan inkluderar all samhällsviktig verksamhet. Målet för det civila försvaret ska vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Texten uppdaterad 2024-01-24

Höjd beredskap

För att stärka Sveriges försvarsförmåga kan regeringen besluta om höjd beredskap. Regeringen beslutar om höjd beredskap om Sverige är i krigsfara eller om det råder utomordentliga förhållanden på grund av krig utanför Sverige eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det senare innebär krig eller omedelbar risk för krig.

Vid höjd beredskap kan andra lagar användas vid sidan av dem som gäller i fredstid. Till exempel kan staten ta över privat egendom som är viktig för totalförsvaret. Det kan exempelvis handla om byggnader, transporter och maskiner.

Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal.

Vi är en del av totalförsvaret

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt i Försvarsmakten.
  • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om.
  • Allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade.

Krigsplacering

Alingsås kommun identifierar nyckelpersoner inom varje förvaltning som kan komma att krigsplaceras. Om du blir krigsplacerad får du information av din arbetsgivare samt en krigsplaceringsorder.

Här kan du läsa mer om plikttjänstgöring, mönstring och krigsplacering.


Målet för det civila försvaret ska vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Regeringens proposition om försvarspolitisk inriktning 

Kommunens roll vid krigsfara eller krig

Kommunen har skyldighet att planera så att utvalda delar av den kommunala verksamheten fungerar även vid höjd beredskap. I denna planering ingår att fastställa kommunens krigsorganisation samt på vilket sätt dess bemanning ska säkras under höjd beredskap.

Krigsorganisation

En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd beredskap. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid. Alingsås kommun har påbörjat arbetet med krigsorganisation och detta kommer fortsätta att utvecklas framöver.

Varningssystem och skydd vid krigsfara eller krig

Det finns olika system för att varna befolkningen i händelse av kris eller krig. Läs om larm och varningssystem på MSB.se. Skyddsrum finns till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Alingsås finns 193 registrerade skyddsrum. Hitta ditt närmaste skyddsrum på skyddsrumskartan.

Lär dig mer om totalförsvaret

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, erbjuder även en gratis webbutbildning om totalförsvaret.

Du kan läsa mer om totalförsvar och civilt försvar på msb.se

Så kan du förbereda dig

Information om vad kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer innebär och om hur du kan förbereda dig för det har skickats till alla hushåll i Sverige. Broschyren heter om krisen eller kriget kommer, och finns på flera språk.

Det civila försvaret bygger till stor del på arbetet med krisberedskap. Här kan du läsa mer om kommunens och samhällets krisberedskap.

Eija Suhonen

NULL

Säkerhetschef, Säkerhetsenheten