1 Driftstörningar

Översvämningar

Här får du information om översvämningar. Alltifrån fakta och ansvar till tips på vad du som fastighetsägare kan göra för att skydda dig och din fastighet.

Texten uppdaterad 2024-04-08

Under de senaste decennierna har skyfall samt höga nivåer och flöden i vattendrag blivit allt vanligare. Prognoser visar att dessa händelser i framtiden kommer bli än mer frekventa. Det är viktigt att känna till att översvämningar inte bara kan drabba områden nära vattendrag utan även lågpunkter i samhället, och att du som fastighetsägare behöver skydda din egen fastighet.

I samband med skyfall (mycket kraftiga regn) avrinner stora mängder vatten, ytligt och plötsligt inom samhället mot den lägsta punkten. Detta innebär risk för översvämningar i lågpunkter men även risk för höjda vattennivåer längs med vattendrag. Höga nivåer och flöden i vattendrag beror även på mängden regn över längre perioder och på snösmältning.

Vattnet kan orsaka skadliga översvämningar på byggnader och samhällsviktiga funktioner, men även öka risken för ras och skred. Skadorna kan påverka på både dig som enskild fastighetsägare och kommunen som helhet.

En rapport gjord av Fastighetsägarna GFR och WSP 2023 indikerar även att Alingsås är en av de tätorter i Sverige som riskerar att få flest dygn med extrem nederbörd.

Fastighetsägarna GFR och WSP 2023

Som fastighetsägare behöver du skydda din egen fastighet. Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om hur du som fastighetsägare kan förebygga översvämningar, skydda dig i samband med översvämning och om ansvaret för översvämning.

 • Under de senaste decennierna har skyfall samt höga nivåer och flöden i vattendrag blivit allt vanligare. Prognoser visar att dessa händelser i framtiden kommer bli än mer frekventa.

  Översvämning i underfarten på Stråhles Allé på grund av skyfall i augusti 2014.

  Höga vattennivåer och höga flöden i Lillån i Alingsås centrum 2006.
  Bilderna visar översvämning i underfarten på Stråhles Allé på grund av skyfall i augusti 2014 och höga vattennivåer i Lillån i Alingsås centrum 2006.

  Olika översvämningstyper och orsaker

  Långvarigt regn eller kraftiga regn, så kallade skyfall, leder till höga nivåer och flöden i sjöar och vattendrag vilket kan innebära översvämningar inom vattendragets närhet.

  Vid skyfall blir vattenflödena så stora att de inte kan hanteras i dagvattensystemen.  Då avrinner vattnet på markytan mot den lägsta punkten och riskerar att orsaka skadliga översvämningar även i lågstråk och instängda områden (områden varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med självfall). Därför kan du ändå drabbas trots att du bor långt från ett vattendrag.

  Den vanligaste typen av översvämning av byggnader är så kallad källaröversvämning. Normalt så skiljer man mellan fyra typer av källaröversvämning:

  • Vatten tränger in via fastighetens spill- eller dagvattensystem
  • Ytledes inträngande vatten genom garageport, källarfönster, ventilations-ventiler mm.
  • Inträngande vatten genom grundmur/källargolv.
  • Utströmmande vatten från läckande vatteninstallationer.

  Läs mer om källaröversvämningstyperna

  Bilder från källaröversvämningar i Alingsås 2014.

  Även byggnader utan källare kan naturligtvis påverkas av översvämningar när vattennivåerna blir riktigt höga. Det kan ske både vid översvämning inom vattendragets närhet och översvämningar i lågpunkter och instängda områden inom samhället – som du kan läsa mer om i avsnittet översvämningskartering.

  Risken för översvämningar påverkas av hur marken i samhället är utformad. Mindre hårdgjorda ytor som asfalt och betong, och mer grönytor eller annan mark som är tillgänglig för infiltration, eller nyttjas till fördröjning av regnvatten, minskar generellt risken för översvämningar. Läs gärna mer om dagvattenhantering och hur du skapar en hållbar trädgård.

  Översvämningar i byggnader beror även av andra orsaker som felkopplade ledningar, trasiga ledningar och stopp i avloppet. Se över förutsättningarna inom din fastighet, så du känner till vilka risker som finns och hur du bäst kan förebygga översvämningsskador (läs mer under förebyggande åtgärder nedan).

  Översvämningsskador

  Översvämningar kan leda till skador på byggnader, markerosion, ras och skred med följdskador på infrastruktur och andra samhällsviktiga verksamheter. Översvämningar kan vara mycket kostsamma både för enskilda fastighetsägare, verksamheter och för kommunen som helhet. Översvämningar kan även påverka miljön och ekosystemen i naturen.

 • Vem som har ansvaret för översvämningar beror på olika faktorer, som orsak till översvämning och var översvämningen sker. Dagens lagstiftning och regelverk är inte heller fullständiga och det är svårt att ge någon enkel beskrivning för ansvarsfördelningen vid en översvämning.

  Nedan anges några förutsättningar som är viktiga att känna till som fastighetsägare. Vi vill dock understryka att ansvaret för översvämningar och de skador som följer behöver bedömas i varje enskilt fall och att lagstiftning och regelverk kontinuerligt förändras.

  • Fastighetsägaren har ett grundläggande ansvar att förebygga översvämningsrisker och skydda den egna egendomen
  • Ansvaret för en översvämning beror på olika faktorer såsom orsaken till översvämning och var översvämningen sker. Ansvar och delansvar för de kostnader, skador och besvär som översvämningen medför, kan ligga både på dig som fastighetsägare, kommunen eller på annan fastighetsägare. Ansvaret kan i vissa fall även vara statligt. Som fastighetsägare är det viktigt att dokumentera översvämningshändelser och att göra en egen bedömning av orsaken till händelsen.
  • Se till att din fastighet är försäkrad och ta reda på vad försäkringen innefattar.
  • Se över förutsättningarna inom din fastighet, så du känner till vilka risker som finns och hur du bäst kan förebygga översvämningsskador.

  Läs mer om fastighetsägarens ansvar i Svenskt Vattens rapport ”Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador, SVU rapport 2016-11”

  Översvämning i Alingsås centrum efter kraftiga regn i augusti 2014.

 • Här finns en karta över Alingsås som visar prognoser på vattennivåer i samband med skyfallsregn inom hela kommunen och vid extrema vattennivåer i Säveån, Lillån och Gerdsken.

  Det är viktigt att förstå att översvämningskartan anger prognoser som naturligtvis är osäkra. Prognosen för vattendjup bygger bl a på höjddata och uppgifter om markstrukturer eller konstruktioner som påverkar hur vatten samlas och avrinner. Dessa data och uppgifter är inte helt fullständiga och något som även förändras över tid. Osäkerheten varierar därmed från plats till plats. Samtidigt ger kartan ändå en övergripande och tydlig indikation var någonstans i samhället som risker för översvämningar är större.

  Till översvämningskarta

  Översvämningskartan innehåller både ett kartlager för skyfall och ett för höga vattennivåer i sjöar och vattendrag.

  Kartlagret för skyfall (blå färg) visar hur vattnet samlas i samhällets lågpunkter och rinner längs lågstråk mot vattendrag och sjöar.

  Skyfall är mycket kortvariga händelser som sker sällan. Den prognos som visas i kartan är ett så kallat 100-årsregn. Ett 100-årsregn motsvarar ett regn med en intensitet som normalt återkommer var hundrade år. Eftersom regnhändelserna är slumpmässiga så kan 100-årshändelsen inträffa närsomhelst. Sannolikheten för att ett 100-års regn skall inträffa varje enskilt år en procent. Sannolikheten för att åter drabbas nästa år är dock lika stor.

  Som jämförelse kan nämnas att skyfallet i Malmö den 31 augusti 2014 i dom värst drabbade områden motsvarade ungefär ett 400-årsregn. Skyfallet i Gävle den 17 augusti 2021 är det kraftigaste som SMHI uppmätt hittills och bedömdes motsvara ett 1000-årsregn.

  Kartlagret med vattenutbredning (grön färg) visar prognoser på vattnet utbredning i Gerdsken, Lillån och Säveån vid ett 100-årsflöde (se motsvarande förklaring för 100-årsregn ovan).

  Det 100-årsregn och 100-årsflöde som visas i kartan är klimatanpassade, vilket innebär att de är anpassat för de prognoser som visar att klimatförändringar kommer medföra både intensivare och mer frekvent förekommande regnhändelser.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också genomfört karteringar av översvämning som omfattar större del av Säveån, Mjörn och Sävelången.

  MSB har även tagit fram så kallade hot- och riskkartor för översvämning.

 • Höga vattennivåer och flöden i Säveån i Alingsås 2006.

  Översvämningar kan innebära stora skador, men det går att förbereda sig för att förebygga och minska skadeverkan vid översvämningar.

  • Börja med att ta reda på förutsättningar och risker för din fastighet.
  • Förebygg risken för att översvämningar uppstår, både genom att skydda din egen fastighet men även genom så kallade klimatanpassningsåtgärder som generellt minskar risken för översvämningar.
  • Skydda känslig utrustning, material eller värdefulla ägodelar.
  • Skaffa kunskap, material och utrustning som behövs när översvämningen kommer.
  • Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid en översvämning.

  Fler tips och råd 

  Kommunens råd och anvisningar

  Åtgärder för olika typer av källaröversvämningar

  Fastighetsägarnas råd – så skyddar du dig och din fastighet

  MSB:s faktablad om översvämning

  Vid ny- och ombyggnation

  I informationsbladen nedan kan du som planerar ny- eller ombyggnation, eller ska göra om i trädgården få lite information om hur du planerar och anpassar för att minska översvämningsrisker.

  Vattnets plats i samhället

  Ta vara på regnvattnet

 • Har du förberett så att du kan skydda din fastighet vid översvämning?

  Håll dig uppdaterad på väderprognoser och risken för höga vattennivåer och flöden samt risken för skyfall. Vid en krissituation informerar även kommunen om läget här på hemsidan.

  I samband med omfattande översvämningar behöver kommunen prioritera samhällsviktiga verksamheter och funktioner. Kommunen kan  därför inte alltid kan bistå med hjälp och stöd till enskilda fastighetsägare under sådana förhållanden.

  Korta råd och tips

  • Kontakta Räddningstjänsten på 112 om läget blir för besvärligt.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Täck golvbrunnar och toalettstolar med något tätande och ställ ett tungt täckande föremål på som håller emot vattnets tryck.
  • Stäng ventiler på avloppsledningen om sådana finns.
  • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren om vatten tränger in i bostaden, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar. Gå aldrig i vatten som kan vara strömförande. Rör inga elektriska apparater.
  • Flytta fuktkänsliga och värdefulla föremål till en säker plats.
  • Bygg en tillfällig barriär av plast och sandsäckar eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.
  • Gräv ett dike för att leda bort vattenmassorna.
  • Pumpa ut inkommande vatten med en länspump. Det är viktigt att säkerställa balans mellan trycket på insidan och utsidan av källaren vid länspumpning. Om marken utanför huset är mättad med vatten kan källargolvet eller väggen utsättas för ett tryck om källaren töms på vatten.
  • Flytta bilen till en hög plats. Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.

  I följande länkar kan du läsa mer om hur du gör när översvämningen kommer men även vad du bör göra efter översvämningen, när vattnet dragit sig tillbaka.

  MSB:s faktablad om översvämning

  Om översvämning på krisinformation.se

  Fastighetsägarnas råd – så skyddar du dig och din fastighet

Alingsås kommun