1 Driftstörningar

Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten från snö och is, och som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårda ytor såsom hustak, asfalterade uppfarter, vägar och stenläggningar.

Texten uppdaterad 2023-10-23

Nedsänkt växtbädd för fördröjning och rening av dagvatten.av
Öppen, grön hantering av dagvatten i nedsänkt växtbädd. Dagvattnet renas och fördröjs innan avledning till dagvattennätet samtidigt som det används som resurs för bevattning av växter. Foto: Sweco

Hållbar dagvattenhantering

Klimatförändringar påverkar samhället, bland annat genom fler översvämningar och längre torrperioder. Hanteringen av dagvattnet i samhället har stor betydelse för anpassningen till sådana klimatförändringar och för kvalitén på vattnet i våra sjöar och vattendrag.

Alingsås kommun har en dagvattenplan vilken utgör grunden för styrning av dagvattenfrågor i kommunen. Med hjälp av dagvattenplanen ska problem som översvämning, förorening av sjöar och vattendrag, samt vattenbrist vid torka motverkas. Dagvattenplanen anger hur vi bör agera för att uppnå en hållbar hantering av dagvatten. Med en hållbar dagvattenhantering erhålls samtidigt andra positiva effekter såsom biologisk mångfald och mer hälsosamma och vackra boendemiljöer.

Lite förenklat innebär hållbar dagvattenhantering att dagvatten vid nybyggnation kommer att ske mer ofta i öppna, gröna system såsom dammar, diken, infiltration i grönstråk/planteringar, och mer sällan i ledningar och slutna underjordiska magasin.

Vem ansvarar för dagvatten?

Som fastighetsägare ansvarar du för dagvatten från din tomt.

Dagvattnet får inte innebära att omgivande fastigheter översvämmas. Är du ansluten till kommunalt dagvatten tar kommunens VA-huvudman hand om vattnet från fastigheten, via en förbindelsepunkt till det kommunala dagvattennätet. Dagvattnet avleds antingen via en ledning eller ett dike. Inom vissa områden fördröjs och renas vattnet i dagvattenanläggningar innan det når recipienten.

Som fastighetsägare kan du vid ny- eller större ombyggnation inom din egen fastighet, behöva fördröja och eventuellt rena en viss del av dagvattnet från tillkommande tak och hårdgjorda ytor. Läs mer om hantering av dagvatten nedan.


 • Vad har dagvatten med översvämningar, förorening, vattenbrist, biologisk mångfald och vårt eget välbefinnande att göra?

  Översvämningar
  Extrema regn, så kallade skyfall, blir allt vanligare. Vattenflödena blir då så stora att de inte får plats i dagvattenledningar och diken. Då avrinner vattnet på markytan mot den lägsta punkten och riskerar att orsaka skadliga översvämningar.

  Både din egen fastighet och grannfastigheter, områden nedströms kan drabbas av översvämningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat Alingsås som ett område med betydande översvämningsrisk med hänsyn både till människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet.

  Förorening av sjöar och vattendrag
  Man kan säga att dagvatten är ett naturligt och förhållandevis rent vatten (regnvatten) som förorenas på sin väg genom urbana områden. I princip allt dagvatten innehåller mer eller mindre mängd föroreningar som kan spridas till våra sjöar och vattendrag, som i vissa fall även kan vara dricksvattentäkter.

  Grundvattensänkning
  Samtidigt som extrema regn blir mer frekventa blir också längre torrperioder vanligare. Eftersom allt fler ytor inom städerna hårdgörs genom asfaltering, stensättning eller liknande, eller bebyggs innebär detta sammantaget att mindre regn infiltrerar ned i marken. Detta medför risk för att grundvattennivåer sjunker vilket kan medföra vattenbrist samt även sättningar och skador på byggnader.

  Hållbar dagvattenhantering
  Med en bra och hållbar hantering av dagvatten kan du som fastighetsägare bidra till minskade översvämningar både inom din egen och andras fastigheter. Öppna, gröna dagvattenlösningar är generellt mer robusta mot översvämningar än ledningar bl a för att de kan magasinera större volymer vatten innan de översvämmas.

  Genom att fördröja dagvattnet, exempelvis i diken och dammar, eller genom att minska uppkomsten av dagvatten (färre hårdgjorda ytor) minskar inte bara översvämningsrisken, vi minskar även mängden föroreningar som når våra sjöar och vattendrag (bl a genom sedimentation och filtrering av vattnet).

  Genom att minska andelen hårdgjorda ytor och infiltrera dagvatten där det är möjligt bidrar du också till bibehållna grundvattennivåer.

  Synergieffekter av hållbar dagvattenhantering
  Utöver att bidra till minskade översvämningar, renare sjöar och vattendrag samt minskad vattenbrist vid torka så innebär en hållbar dagvattenhantering andra möjligheter och positiva effekter både för dig som fastighetsägare, för samhället och för miljön, bland annat genom att:

  • Öppna och ”gröna” dagvattenanläggningar bidrar till biologisk mångfald
  • Vatten och gröna miljöer ger ökat välbefinnande/hälsosamma livsmiljöer

  Vatten och gröna miljöer kan även bidra med att sänka temperaturen i städer vid värmeböljor och till renare luft.

  Länk till Hållbar utveckling – Agenda 2030

 • Så här kan du som fastighetsägare bidra till hållbar dagvattenhantering:

  • Bygg inte i lågpunkter, nyttja dessa istället för dagvatten
  • Minska andelen hårdgjorda ytor. Med grusade ytor, gräs, hålbetong och andra genomsläppliga beläggningar minskas uppkomsten av dagvatten och vattnet kan infiltrera i marken och bidra till grundvattenbildning.
  • Avled vatten från hustak ut på gräsmattan eller till annan del av fastigheten där vattnet kan infiltreras.
  • Samla upp takvatten. Vattnet kan samlas i regntunnor och användas för bevattning av växter

  Ska du bygga på en större fastighet, se fler exempel i bilagan Dagvattenanläggningar (pdf) längst ned på sidan eller kontakta Kretsloppsavdelningen.

  Vad ska du som fastighetsägare alltid göra:

  • Fastigheter anslutna till kommunalt dagvatten ska ha en dagvattenbrunn med sandfång. Till brunnen leds dagvatten som leds vidare till den kommunala anläggningen. Brunnen ska alltid vara åtkomlig för inspektion och sandfånget ska rensas efter behov.
  • Om dag- eller dräneringsvatten avleds till den kommunala dagvattenanläggningen måste Boverkets byggregler om lägsta dämningsnivå uppfyllas. Dämningsnivån är den högsta nivån som dagvattnet kan stiga till (normalt 0,1 m över gatunivån utanför fastigheten), se bild nedan. Om dämningsnivån inte kan säkras, krävs att dräneringsvattnet pumpas till dagvattenbrunnen.
  • Kontrollera om bygganmälan för VA-installationen krävs.
  • Kontrollera alltid att de åtgärder du gör inte innebär risk för översvämning av egen eller andras fastighet, eller annan negativ påverkan på omgivningen.
  • Anpassa så att marken lutar från huset när du bygger.

  Detta får du som fastighetsägare inte göra:

  • Takvatten, vatten från spygatter (utomhusbrunnar) och dränering får inte vara kopplade till spillvattensystemet. Risk för översvämning!
  • Dagvatten får inte avledas på ett sådant sätt att grannfastigheter påverkas
  • Tvätta inte bilen på uppfarten eller gatan. Tvätta istället bilen på platser som är speciellt avsedda för biltvätt.
  • Du får inte avleda annat än regn- och smältvatten samt vatten från dräneringar via dagvatten- och rännstensbrunnar.

  Läs mer i bilagan Råd och anvisningar, vatten och avlopp (pdf) längst ned på sidan.

 • Ska du bygga nytt eller göra en större ombyggnation så behöver du hantera dagvatten inom din fastighet. Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver vanligtvis bygganmälan. Kontakta bygglovsenheten för mer information.

  I samband med att du söker bygglov för en ny- eller större ombyggnation ska du redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten. Redovisningen ska du göra på en situationsplan (en ritning där man ser både tomten och huset).

  Behovet av åtgärder för dagvattenhantering inom fastigheten beror av hur marken används (villa, flerbostadskvarter, industrifastighet etc.) och hur mycket hårdgjorda ytor och tak som planeras. Större fastighet, mer hårdgjorda ytor och föroreningsbelastande verksamhet ökar behovet och kraven på dagvattenhantering.

  Alingsås Dagvattenplan anger riktlinjer och krav för dagvattenhantering vid ny- och större ombyggnation. Inom detaljplanelagt område kan det finnas särskilda bestämmelser för dagvatten angivna i planen. Dagvattenanläggningar för rening av dagvatten är generellt anmälningspliktiga enligt Miljöbalken, (kontakta kommunens Bygg- och Miljöavdelning).

  Generellt sett så bör du i första hand minska uppkomsten av dagvatten genom att minimera andelen hårdgjorda ytor inom din fastighet. Det dagvatten som ändå uppstår från tak och hårdgjorda ytor infiltreras om möjligt, eller fördröjs och vid behov renas på annat sätt i marken innan det avleds till ledning eller dike (notera att ledningar och diken kan vara kommunala eller skötas av till exempel en vägförening). Se tips på bra och hållbara dagvattenlösningar i bilagan Dagvattenanläggningar (pdf) längst ned på sidan.

  Läs mer om hur du beställer nybyggnadskarta, gör ansökan om VA-anslutning m.m. under Anslutning till kommunalt vatten och avlopp, eller kontakta GIS-enheten respektive VA-avdelningen.

 • Om det bedrivs verksamheter på din fastighet som kan påverka dagvattnets innehåll av föroreningar så kan dagvattnet behöva särskild rening. Behovet av rening är relaterat till recipientens status enligt Havs- och vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer, och kraven på rening regleras utifrån lagstiftningen i miljöbalken. Exempel på föroreningar från dagvatten är tungmetaller, oljor, näringsämnen och mikroplaster.

  Mjörn är en vacker sjö med många naturvärden som bland annat behöver skyddas från förorenat dagvatten. Mjörn utreds även som potentiell dricksvattentäkt för Göteborgsregionen.

  Exempel på verksamheter eller markanvändning som kan kräva särskild rening av dagvatten är:

  • Trafikerade ytor med större antal fordonsrörelser och/eller stor andel tunga fordon
  • Ytor med hantering av drivmedel, olja, eller lösningsmedel
  • Skrotupplag
  • Annan miljöfarlig verksamhet som kan förorena dagvatten såsom blästring, målning etc.

  Dagvatten kan renas med olika typer av anläggningar såsom dagvattendammar, nedsänkta växtbäddar eller tekniska system (ex oljeavskiljare, brunnsfilter). Läs mer om system för rening av dagvatten i bifogad pdf Vattenanläggningar längst ned på sidan.

  Lite kort om övriga krav och riktlinjer för rening av dagvatten:

  • Dagvattenanläggningar för särskild rening av dagvatten är generellt anmälningspliktiga. Notera att det inom vattenskyddsområden gäller särskilda regler. Kontakta kommunens Bygg- och Miljöavdelning, eller se länk till anmälan nedan.
  • Om verksamheten innebär hög risk för olyckor/utsläpp ska det anordnas så att det finns möjlighet att stoppa flöden eller på annat sätt begränsa föroreningsspridning
  • Oljeavskiljare har en begränsad reningskapacitet och lämpar sig främst som ett komplement till andra dagvattenanläggningar då det finns behov av skydd mot tillfälliga, lite större, utsläpp av olja.
  • Slam från exempelvis bergvärmeborrning, så kallat kax ska avslammas och får inte tillföras brunnar, ledningssystem eller diken.

  Mer information om rening av dagvatten kan du få av miljöinspektör på bygg- och miljöavdelningen eller av VA-avdelningen.

  Länk till anmälan av dagvattenanläggningar

 • Nedan anges enkla metoder för att ta hand om ditt dagvatten inom fastigheten och att använda det som en resurs för bevattning.

  Regntunna
  Använd regnvatten för att bevattna dina växter (de mår bättre av regnvatten, bland annat för att det är mer näringsrikt än dricksvattnet och har en behagligare temperatur), eller som nödvatten för spolning av toaletter. Det finns många varianter att välja på.

  Stuprör med ränndal
  Avled vattnet ut på gräsmattan. Foto: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)

  Infiltrerande ytor
  Det allra enklaste, ju mindre hårda ytor desto mindre dagvatten. Foto: Sweco

  Gröna tak
  Fördröj regnet genom växter på taket.

  Andra hållbara dagvattenanläggningar presenteras i bilagan Dagvattenanläggningar (pdf) längst ned på sidan. Glöm inte att kontrollera om infiltration är möjlig och vad som är tillåtet och inte, se avsnittet Enkla råd och krav ovan, eller läs mer i bilagan Råd och anvisningar, vatten och avlopp (pdf) längst ned på sidan.

   

 • Inom detaljplanelagt område tar kommunens VA-huvudman normalt sett hand om det dagvatten som avleds från fastighetsmark och avleder det vidare till en recipient (sjöar och vattendrag). Det blir allt vanligare att dagvattnet först fördröjs och renas i en dagvattenledning innan det når recipienten

  I stadsområden har dagvatten traditionellt sett hanterats genom avledning i underjordiska ledningar direkt till en recipient. Men utvecklingen går mot fördröjning och rening i öppna gröna (växtbaserade) system och öppen avledning i diken för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Med en hållbar dagvattenhantering minskas bland annat problem med översvämning och förorening av sjöar och vattendrag.

  Ett exempel på en väl fungerande grön och öppen dagvattenläggning finns i området Stockslycke i Alingsås. Här både fördröjs och renas dagvattnet först genom öppen långsam avledning i diken och sedan genom infiltration i marken innan det avleds ut i sjön Gerdsken.

  De kommunala dagvattenledningarna eller dikena dimensioneras för att kunna avleda vatten från normala regn, inte extrema regn (skyfall). Detta innebär att ledningar/diken blir fulla vid skyfall och att vattnet då rinner på markytan, vilket kan orsaka översvämning.

  För att kunna uppnå en hållbar dagvattenhantering samt förebygga risker för översvämning från skyfall görs särskilda dagvatten- och skyfallsutredningar i samband med planering av nya områden. Områdena planeras och anpassas så att dagvatten renas och fördröjs samt att både normalt regn och regn i samband med skyfall kan avledas på ett säkert sätt.

  Inom befintlig bebyggelse finns det idag områden med risk för översvämning såväl som områden med behov av förbättrad rening av dagvatten. Detta är något som kommunen jobbar långsiktigt med att förbättra, men är ett arbete som i många fall både är komplicerat, kostsamt och kan ta lång tid att genomföra.

 • Alingsås stad växer och dagens stadsstruktur håller på att förändras. I samband med utvecklingen av staden finns en risk att tillgängliga ytor för hantering av dagvatten minskar rejält. Ny bebyggelse behöver anpassas och utformas för att begränsa uppkomsten av dagvatten, för att minska påverkan på sjöar och vattendrag, och för att stå emot översvämningar.
  Alingsås har därför en dagvattenplan som beskriver hur vi i Alingsås ska hantera dagvatten på ett hållbart sätt för att kunnat möta miljökrav, extrema nederbördstillfällen och klimatförändringar, men även för att kunna nyttja vattnet som resurs för att skapa en god livsmiljö.

  Kort om vad Dagvattenplanen innebär
  En hållbar dagvattenhantering innebär att dagvatten vid nybyggnation kommer att ske mer ofta i öppna, gröna system såsom dammar, diken, infiltration i grönstråk/planteringar, och mer sällan i ledningar och slutna underjordiska magasin. Öppna, gröna anläggningar bidrar till lägre flödestoppar, möjlighet att upprätthålla grundvattennivån och till rening. De öppna systemen har generellt sett högre kapacitet än nedgrävda ledningar vilket skapar mer robusta system vid skyfall. Förändringen ger synergieffekter i form av estetiska och hälsofrämjande livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, renare vattendrag och sjöar m.m.

  Dagvattenplanen innebär att både kommunala och privata fastighetsägare i större utsträckning än tidigare kommer att behöva hantera dagvatten, då framförallt med avseende på att minska dagvattenbelastningen genom fördröjning, infiltration eller med hjälp av gröna tak (vegetationsklädda).

  • Övergripande dagvattenmål
   Alingsås dagvattenhantering är långsiktigt hållbar och bidrar till rena och livskraftiga sjöar och vattendrag, samt berikar Alingsås boende- och livsmiljöer
  • Huvudstrategi
   Bevara och skapa plats för vattnet,
   samt nyttja vattnets möjligheter för att skapa en god livsmiljö

  Dagvattenplanen består av tre dokument

  – Dagvattenstrategi

  – Riktlinjer

  – Åtgärdsplan

  • Dagvattenstrategin utgör det övergripande styrdokumentet och innefattar mål, strategier och övergripande ansvarsfördelning för att skapa förutsättningar för en långsiktigt fungerande dagvattenhantering. Läs mer i bilaga Dagvattenstrategi (pdf) längst ned på sidan.
  • Riktlinjer är en vägledning för kommunens handläggare som beskriver hur dagvattenfrågan ska hanteras i olika skeden samt ansvarsfördelning för anläggning, drift och underhåll av dagvattensystem. Dokumentet innehåller även krav och riktlinjer för dimensionering, fördröjning, rening och utformning av dagvattensystem.
  • Åtgärdsplanen beskriver olika åtgärder som kommunen avser genomföra under kommande år. Planen innefattar både administrativa åtgärder, planer och handlingar för förbättrad dagvattenhantering, samt även förslag på anläggning av dagvattensystem.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen