1 Driftstörningar

Sjöar och vattendrag

I Alingsås finns det många sjöar och vattendrag.

Texten uppdaterad 2020-09-25

De två största sjöarna, Anten och Mjörn, hotas av övergödning då de stora tillflödena Säveån och Mellbyån för med sig stora mängder fosfor. Detta ger ett oönskat tillskott av näringsämnen som kan orsaka stora problem med algblomning och annan onormal igenväxning i sjöarna.

Många av de mindre sjöarna är allvarligt hotade av försurningen och är föremål för kalkningsinsatser.

Kalkning

Kalkningen i Alingsås kommuns område sker normalt under hösten med start i september. Kalkningen finansieras till cirka 90 procent av statsbidrag.

Kalkning med helikopter sker över våtmarker och mindre sjöar inom följande avrinningsområden: Bråtaån, Dammsjön, Hjällnäsbäcken, Lygnö å, Maryd å, Rämne å, Stora Kroksjön, Söabäcken, Vängaån, samt Store Trän med flera på Rödeneplatån.

Kalkning med båt görs i följande sjöar: Hundsjön, Hälsingen och Valån.

Göteborgsregionen som har i uppdrag att genomföra kalkningen för Alingsås kommuns räkning. Kalkningen utförs sedan av entreprenörer. Resultatet av kalkningen följs upp regelbundet med provtagning och rapporteras till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Interna genvägar

Hur mår vattendragen?

Alingsås kommun