Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dagvatten

Regn- och dräneringsvatten som tas om hand inne på en fastighet kallas dagvatten. Det bästa är om man kan ta hand om dagvattnet inom den fastighet som det uppkommit. I vissa områden har kommunen byggt ut ett dagvattensystem och då kan vattnet ledas ut till det systemet, vilket kan vara ett dike eller en dagvattenledning.

Texten uppdaterad 2020-05-07

Fastigheter anslutna till kommunal dagvattenanläggning ska ha en dagvatteninstallation som ska vara försedd med en dagvattenbrunn inklusive sandfång. Till brunnen leds dagvatten och dräneringsvatten för att sedan ledas vidare till den kommunala anläggningen. Dagvattenbrunnen ska alltid vara åtkomlig för inspektion och sandfånget ska rensas efter behov.

Om dräneringsvatten avleds till den kommunala dagvattenanläggningen måste Boverkets byggregler om lägsta uppdämningsnivå uppfyllas. Om uppdämningsnivån inte kan säkras krävs att dräneringsvattnet pumpas (se bild nedan) till dagvattenbrunnen. Dämningsnivån är den högsta nivån som dagvattnet kan stiga till, vilket normalt är 0,1 m över höjd på gatunivån utanför fastigheten.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen. Om en fastighet har sitt dagvatten anslutet till spillvattenledningen måste detta separeras.

Pumpning av dräneringsvatten.


Dagvattenledningarna leds antingen till en dagvattendamm eller direkt till närmaste vattendrag utan att renas. Det är därför viktigt att inget annat än regnvatten och vatten från dräneringar avleds via dagvatten- och rännstensbrunnar.

 • Vissa verksamheter har krav på att rena sitt dagvatten från föroreningar innan det släpps ut till mottagande dike eller å. Detta gäller till exempel verksamheter som hanterar skrotbilar eller annat avfall. Verksamheten kan då ha krav på installation av oljeavskiljare och ibland ytterligare reningssteg. Även krav på att kontrollera föroreningsinnehållet i dagvattnet med regelbunden provtagning förekommer.

  Även dagvatten från parkeringsgarage och parkeringar med plats för fler än 50 fordon ska renas med oljeavskiljare som ett första reningssteg.

  Slam från exempelvis bergvärmeborrning, så kallat kax, får inte tillföras brunnar, ledningssystem eller diken utan ska samlar upp.

  Kontakta miljöskyddskontoret om du har frågor om oljeavskiljare och dagvatten från verksamheter.

 • I samarbete med olika förvaltningar har kretsloppsavdelningen tagit fram en dagvattenplan. Den är indelad i tre delar, underlagsrapport, riktlinjer och åtgärdsplan. Du kan läsa riktlinjer under bilagor. En ny dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenplan är under framtagande och beräknas klar under 2020.

 • Avloppsflödet från ett villaområde med mycket felkopplade ledningar kan öka så mycket som 250 gånger vid ett kraftigt sommarregn. Om spillavloppsledningarna blir helt fyllda och vattnet inte hinner undan så kan det i en del områden betyda att spillvatten tränger upp ur golvbrunnar i hus med källare. Även reningsverken påverkas vid kraftiga regn och kan tvingas släppa ut orenat spillvatten, så kallad bräddning. Det är därför viktigt att inte avleda dagvatten till spillvattennätet.

 • Med hänsyn till miljön bör lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas vid ny- och ombyggnad av fastighetens servisledningar. Det innebär att obetydligt förorenat dagvatten infiltreras i marken och renas. Påverkan på avloppsreningsverk och vattendrag minskar då. Dessutom minskar risken för grundvattensänkning vid infiltration.

  Den enklaste anläggningen för att ta hand om dagvatten inom tomten/fastigheten är ett stuprör med utkastare över en gräsmatta som lutar från huset. En annan lösning är att med en ledning avleda vattnet till en grus- eller sandbädd på tomten. Dagvatten ska tas omhand inom den egna tomten och inte avledas så att grannfastigheter drabbas. Ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret för ytterligare information.

 • Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram Råd och anvisningar för nyttjande av den kommunala VA-anläggningen. Informationen i sin helhet finns att ladda ner som pdf, se längst ned på sidan. Du kan även ladda ned informationen Ta hand om ditt ledningsnät! som Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har sammanställt. Där kan du läsa om hur du sköter ditt ledningsnät samt om hur du minskar risken för läckor och översvämningar

 • Dag- och dräneringsvatten förs i ledningar till vattendrag eller tas omhand inom fastigheten via infiltration. Inom några områden låter man dagvattnet spridas över naturmark innan det förs till kommunens ledningssystem.

 • Felkopplade dagvattenledningar kan orsaka översvämning. Om olyckan är framme:

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att inkopplad dräneringspump får ström.
  • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med till exempel trasor.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Dokumentera händelsen med foton och skisser.
  • Ring försäkringsbolaget för hjälp med skadereglering och torkning.
  • Skicka in skadeanmälan.

Kretsloppsavdelningen

NULL

Samhällsbyggnadskontoret