Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rapportering köldmedia

Den årliga köldmediarapporten skickar du senast den 31 mars till miljo@alingsas.se eller till Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås.

Texten uppdaterad 2020-09-09

Som innehavare av köldmediaaggregat är du skyldig att:

 • Se till så att köldmedieaggregaten blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljöskyddskontoret om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att aggregat som har blivit skrotade blir omhändertagna på rätt sätt under kontrollerade former och att du redovisar detta i årsrapporten
 • Informera miljöskyddskontoret om nyinstallation eller konvertering av aggregat på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Krav på årlig rapport om läckagekontroll

Du ska rapportera resultatet från alla läckagekontroller som blivit utförda under året (exempelvis periodisk kontroll, installationskontroll och service). Rapportering ska ske om det någon del av året finns eller har funnits minst 14 ton CO2e köldmedia i anläggningen. Årsrapporten ska du upprätta per kalenderår och skicka till miljöskyddskontoret senast den 31 mars året efter.

Om årsrapporten kommer in för sent eller om du inte låtit göra läckagekontroller är miljöskyddskontoret skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift.

Årsapporten ska vara undertecknad av operatören och innehålla uppgifter om:

 1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 2. Förteckning över utrustningen innehållande köldmedier
 3. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns.
 4. Faktureringsadress
 5. Kontaktuppgifter
 6. Namn och certifikat på teknisk personal
 7. Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller
 8. Certifierad kylentreprenör
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 11. Omhändertagen (skrotad) mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Rapporter som inte innehåller samtliga uppgifter kräver komplettering och därmed en längre handläggningstid. Detta innebär att miljöskyddskontoret måste ta ut en högre avgift.

Miljösanktionsavgift

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den periodiska kontrollen blivit gjord för sent eller uteblivit eller om du inte informerat innan en nyinstallation om minst 14 ton koldioxidekvivalenter ( CO2e ) kommer du bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift (1000 – 5000 kr). Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Så undviker du miljösanktionsavgift

 • I god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer ska du anmäla det till miljöskyddskontoret.
 • Du måste göra en installationskontroll.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation över utförda kontroller och läckagesökningar.
 • Skicka årsrapporten till miljöskyddskontoret senast den 31 mars varje år.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör.
 • Skrotning av anläggning ska rapporteras till miljöskyddskontoret i årsrapporten.
 • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Den som är operatör vid rapporteringstillfället, det vill säga 31 mars, ansvarar för att rapporteringen sker i tid.
 • Läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall.

Skrotning

När du ska skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som ägare som ansvarar för att köldmedierna blir omhändertagna på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyg ska vara godkända och undertecknade av dig. Skrotning av en anläggning eller ett aggregat ska du redovisa i årsrapporten.

E-tjänst

E-tjänst för rapportering av köldmedia (årsrapport)

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret