Rapportering av köldmedier

Den årliga köldmediarapporten skickar du senast den 31 mars till miljöenheten. Enklast är om du använder vår e-tjänst för rapporteringen.

Texten uppdaterad 2024-02-05

Som innehavare av köldmediaaggregat är du skyldig att:

 • Se till så att köldmedieaggregaten blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljöenheten om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att aggregat som har blivit skrotade blir omhändertagna på rätt sätt under kontrollerade former och att du redovisar detta i årsrapporten.
 • Informera bygg- och miljönämnden om nyinstallation eller konvertering av aggregat på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Krav på årlig rapport om läckagekontroll

Du ska rapportera resultatet från alla läckagekontroller som blivit utförda under året (exempelvis periodisk kontroll, installationskontroll och service). Rapportering ska ske om det någon del av året finns eller har funnits minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmedia i anläggningen. Aggregat med en köldmediemängd på mindre än 5 ton CO2e omfattas inte av kravet på återkommande läckagekontroll och ska därför inte räknas med i den sammanlagda köldmediemängden. Årsrapporten ska du upprätta per kalenderår och skicka till miljöenheten senast den 31 mars året efter.

Om årsrapporten kommer in för sent eller om du inte låtit göra läckagekontroller är miljöenheten skyldig att besluta om miljösanktionsavgift.

Årsapporten ska vara undertecknad av operatören och innehålla uppgifter om:

 1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 2. Förteckning över utrustningen innehållande köldmedier
 3. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns
 4. Faktureringsadress
 5. Kontaktuppgifter
 6. Namn och certifikat på teknisk personal
 7. Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller
 8. Certifierad kylentreprenör
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 11. Omhändertagen (skrotad) mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

Rapporter som inte innehåller samtliga uppgifter kräver komplettering och därmed en längre handläggningstid. Detta innebär att miljöenheten måste ta ut en högre avgift.

Skrotning

När du ska skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som ägare som ansvarar för att köldmedierna blir omhändertagna på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyg ska vara godkända och undertecknade av dig. Skrotning av en anläggning eller ett aggregat ska du redovisa i årsrapporten.

Miljösanktionsavgift

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den periodiska kontrollen blivit gjord för sent eller uteblivit eller om du inte informerat innan en nyinstallation om minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) kommer du bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift (1000 – 5000 kr). Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Så undviker du miljösanktionsavgift

 • Skicka årsrapporten till miljöenheten senast den 31 mars varje år. Den som är operatör vid rapporteringstillfället, det vill säga 31 mars, ansvarar för att rapporteringen sker i tid.
 • Läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall.
 • Du måste ha godkänd skriftlig dokumentation över utförda kontroller och läckagesökningar.
 • Informera miljöenheten i god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2e eller mer.
 • Du måste göra en installationskontroll efter installation.
 • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör. Skrotning av anläggning ska rapporteras till miljöenheten i årsrapporten.

E-tjänst

E-tjänst för rapportering av köldmedia (årsrapport)

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten