1 Driftstörningar

Kommunalt avlopp

Avloppsvatten är en samlad benämning på spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Texten uppdaterad 2024-01-09

Under 1900-talets första del togs avloppsvattnet omhand för att minska smittspridning av sjukdomar. Senare togs även avloppsvattnets miljöpåverkan på allvar och många reningsverk byggdes.

Syftet med reningen är att avskilja partiklar innehållandes slam och bakterier, samt att ta bort organiskt syreförbrukande material och näringsämnena fosfor och kväve.

Det renade vattnet som leds ut i Mjörn kommer från Alingsås tätort, Västra Bodarne, Simmenäs, Saxebäcken, Färgens östra strand och Röhult.

Från reningsverket i Sollebrunn, som även renar Mellbys, Gräfsnäs och Magras spillvatten, leds det renade vattnet ut i Mellbyån som rinner mot Anten.

 • Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Kretsloppsavdelningen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra ledningsnätet och därmed minska riskerna för översvämning. Vi kan dock aldrig helt eliminera riskerna för källaröversvämningar, till exempel vid extrema regn.

  I broschyrer nedan hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om vilka förebyggande åtgärder du själv kan göra. Vi ger också råd om hur du kan agera om olyckan skulle vara framme.

 • Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. VA-avdelningen har tagit fram en broschyr för att klargöra vad som krävs av den som använder de kommunala VA-anläggningarna, Råd och anvisningar vatten och avlopp, ABVA.

  Broschyren i sin helhet finns att ladda ner som pdf, se nedan. Du kan även ladda ned broschyren Ta hand om ditt ledningsnät som Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har sammanställt. Den ger information kring hur du sköter ditt ledningsnät. Broschyren ger även information om hur du minskar risken för läckor och översvämningar

  Du är alltid välkommen att höra av dig till VA-avdelningen om du har frågor!

 • Spillvatten är förorenat vatten från bland annat hushåll och industrier.

  Spillvatten från hushåll kommer från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt. Industrispillvatten kan vara nästan vad som helst beroende på vilken industri vattnet kommer från. Innehållet i spillvattnet speglar vårt moderna sätt att leva och innehåller spår av alla produkter vi använder oss av i vardagen.

  Båten och roboten i Säveån.

  Dagvatten är ytligt avrinnande regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som till exempel asfalt. Dräneringsvatten är grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

  Spillvattenledningen tar emot spillvatten från t ex bostäder medans dagvattenledningen tar emot regnvatten och smältvatten från exempelvis tak, gårdar och gator liksom dräneringsvatten från husgrunder. Det här systemet med skilda ledningar för spillvatten respektive dag- och dräneringsvatten kallas duplikatsystem.

  I några få äldre områden kan det förekomma att spill-, dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning och kallas då kombinerat system. Avsikten med det separerade systemet, duplikatsystem, är att minska belastningen på reningsverken och förhindra översvämningar i fastigheter. I samband med att befintligt ledningsnät förnyas byggs separata ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten ut även i äldre områden.

 • Eftersom våra avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll får endast vatten från toaletter, bad, tvätt, disk och matlagning släppas ut i avloppet. Om andra ämnen eller fasta föremål spolas ned i avloppet äventyras ledningsnätets och avloppsreningsverkens funktion. Dessutom blir slammet från avloppsreningsverken oanvändbart som jordförbättringsmedel på jordbruksmark.

  Endast det som har passerat kroppen samt toalettpapper får slängas i toaletten så orsakar du inga pumphaverier, störningar i reningsprocessen eller det biologiska livet i recipienten som det renade avloppsvattnet släpps ut i.

 • Ditt spillvatten från hushållet går till ett avloppsreningsverk där spillvattnet grovrensas från fasta partiklar. Och därefter renas från näringsämnen som fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen innan vattnet släpps ut till naturen i sjöar eller andra vattendrag. Näringsämnena samlas i ett slam som kan användas till gödningsmedel i åkerbruk. Fasta partiklar går till förbränning.

Interna genvägar

Dagvatten

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen