Ansök om hjälp

Om du är i behov av insats eller stöd kan ansöka hos myndighetsavdelningen LSS.

Texten uppdaterad 2021-04-16

Tystnadsplikt

Socialsekreteraren har tystnadsplikt. Det innebär att han eller hon inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. Socialsekreteraren får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

 • Du kan ansöka muntlig eller skriftligt. Är det första gången du ansöker måste du lämna in underlag som styrker diagnosen eller problematiken du har.

  Det behöver inte vara du som ansöker. Det går även bra att en juridiskt företrädare, vårdnadshavare, god man eller förvaltare gör det.

 • Efter att ansökan kommit in bokar socialsekreteraren en tid med dig och eventuell företrädare för ett personligt möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet som du känner förtroende för, exempelvis en anhörig, en vän eller god man.

  Syftet med mötet är att socialsekreteraren under samtalet med dig ska få en så bra bild som möjligt av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  Under mötet kommer ni att prata om ditt boende, din fysiska och psykiska hälsa, hur din vardag ser ut, hur du klarar att göra bank- eller postärenden och vilka intressen du har.

  Vid behov kontaktar även socialsekreteraren även andra som kan informera om dina behov. Du får då lämna ditt samtycke.

  Om du vill byta socialsekreterare har du rätt att göra det.

 • Begär du en insats enligt LSS görs en utredning om du tillhör någon av personkretsarna som lagen omfattar. Därefter görs en bedömning om du har behov av den sökta insatsen.

  Handläggning sak ske skyndsamt.

 • Utredningen leder till ett beslut. Antingen beviljas du insatsen eller så avslås ansökan.

  Om du får ett avslag har du rätt att överklaga inom tre veckor.

 • Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga hos Förvaltningsrätten inom tre veckor.

  Beskriv i din överklagan om vilket beslut du överklagar och ange de ändringar av beslutet som du begär. Skicka med sådant som du anser har betydelse för ärendet, men inte redan lämnat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Skriv under överklagan. Om du anlitar ombud kan ombudet skriva under skrivelsen. Sänd i så fall med en fullmakt.

   

  Skicka till:

  Alingsås kommun

  Vård- och omsorgsnämnden

  441 81   Alingsås

   

  Har handlingarna kommit in i tid skickas dessa vidare till Förvaltningsrätten, om inte beslutsfattaren själv ändrar beslutet.

  Önskar du mer information om överklagan, kontakta din socialsekreterare. Socialsekreteraren kan också hjälpa dig med överklagan. Överklagan är kostnadsfri.

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Socialsekreterare Vuxna LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Socialsekreterare Personlig assistans LSS

NULL

Myndighetsavdelningen