1 Driftstörningar

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige. Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 § Miljöbalken kan tas ut för hantering av avfall.

Texten uppdaterad 2021-11-26

Så här är taxan uppbyggd

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som finansierar b.la. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens. 

Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren

Med fastighetsinnehavaren avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter överenskommelse mellan Alingsås kommun, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för betalningen i de fall nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till kommunen. Betalas inte faktura i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso.

Samtliga avgifter i denna renhållningstaxa anges inklusive lagstadgad mervärdeskatt, 25 %.

Ändringar, uppehåll i hämtning och gemensamma avfallsbehållare

Ändring av antal behållare, uppställningsplats eller annat som påverkar avfallets mängd eller förutsättningarna för att hämta avfallet ska snarast meddelas till kommunen.

Uppehåll i hämtning och användning av gemensamma avfallsbehållare regleras i Alingsås kommuns avfallsföreskrifter.

Under förutsättning att uppehåll i hämtning enligt kommunens avfallsföreskrifter beviljas betalar fastighetsinnehavaren en grundavgift men ingen hämtningsavgift. Om fastighetsinnehavaren återkommer till fastigheten utan att meddela detta till kommunen utgår full hämtningsavgift för hela den perioden som ansökan om uppehåll omfattar.

Varje hushåll som använder gemensamma avfallsbehållare betalar en grundavgift. Hushållen delar dock på hämtningsavgiften. Om gemensam avfallsbehållare nyttjas av fritidshus och villahushåll utgår hämtningsavgift utifrån renhållningstaxa för villahushåll.

Kundtjänst för avfallshämtning

NULL

Vid frågor om avfallshämtning. Telefontider: må-fre 8-12, Avfallsavdelningen