Ansökan om hjälp

Om du är i behov av hjälp eller stöd gör du en ansökan hos myndighetsavdelningen SOL.

Texten uppdaterad 2022-06-10

Från vård- och omsorgsförvaltningen kan du få hjälp och stöd med många olika saker. Du kan ansöka om hemtjänst, trygghetslarm, måltidsservice, ledsagning, korttidsboende/växelvård, dagverksamhet och särskilt boende. Detta gör hos våra biståndshandläggare. Rätt till bistånd är reglerat i lag. Insatserna är behovsanpassade och all biståndsbedömning utgår ifrån dina behov och möjligheter. Insatserna ges under förutsättning att dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Tystnadsplikt

Biståndshandläggaren har tystnadsplikt. Det innebär att han eller hon inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. Biståndshandläggaren får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Överklagan

Om din ansökan om hjälp och stöd avslås eller beviljas till viss del, har du rätt att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du instruktioner om hur man överklagar. Överklagan skall vara Vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa till att formulera din överklagan

Socialsekreterare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen