1 Driftstörningar

Kommunala råd

Inom Alingsås kommun finns det tre olika råd där förtroendevalda, representanter för kommunens invånare och tjänstepersoner träffas för en gemensam dialog.

Texten uppdaterad 2020-02-24

 • Näringslivsrådets roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun kring näringslivsutvecklingen i Alingsås.

  Näringslivsrådets är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen.                Kommunstyrelsen upprättar övergripande mål och lägger för varje verksamhetsår fast åtaganden och ekonomiska medel för näringslivsplaneringen.

  Näringslivsrådet består av nio ledamöter, fyra ledamöter är kommunala tjänstepersoner och fem ledamöter representerar det lokala näringslivet.

  Näringslivsrådets verkar för att skapa en ökad samverkan kring näringslivsutvecklingen, med målet att skapa ett attraktivare företagsklimat i Alingsås, bidra till att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv i Alingsås och därmed ökad sysselsättning, uppnå en kraftigt förbättrad nivå i näringslivsranking för att permanenta en topp-20 placering.

 • Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och lokala företrädare för pensionärernas riksorganisationer.

  Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till vård- och omsorgsnämnden och ordföranden i pensionärsrådet är densamma som i vård- och omsorgsnämnden.

  KPR har fyra sammanträden per år.

 • Rådets främsta uppdrag är att vara referensorgan till Alingsås kommuns nämnder och bolag och komma med synpunkter och rekommendationer till samtliga nämnder och styrelser i frågor som gäller mänskliga rättigheter.

  Rådet ska genomföra sitt uppdrag genom samråd och ömsesidig information, mellan företrädare från civilsamhället och kommunstyrelsen samt respektive nämnd. Rådet ska samordna kommunens arbete för mänskliga rättigheter och se till att alla kommunens verksamheter arbetar aktivt mot diskriminering.

  Rådet följer och ger råd i kommunens arbete för mänskliga rättigheter såsom utvecklandet av ett jämställt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt.

  Rådet är knutet till kommunstyrelsen som hanterar organisatoriska frågor rörande rådet. Rådet består av 15 ledamöter där 2 ledamöter och 2 ersättare utsedda av kommunstyrelsen 11 ledamöter företrädare för civilsamhället, varav 9 ledamöter är från föreningar och 2 ledamöter är från ungdomsrådet.

Alingsås kommun