1 Driftstörningar

Information om enskilt avlopp

Om du ska göra en ny avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till ett befintligt avlopp krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Du behöver då skicka in en ansökan om enskild avloppsanläggning till bygg- och miljönämnden. Om du ska ändra ett avlopp som redan finns, krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Du behöver då ansöka om enskild avloppsanläggning för förändringen till bygg- och miljönämnden. Kontakta miljöenheten för mer information.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Avloppsvatten kan påverka hälsan och miljön

Den som släpper ut ett avloppsvatten är skyldig att se till så att det är tillräckligt renat. Om du inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. I avloppsvatten finns bakterier, syreförbrukande ämnen samt näringsämnena fosfor och kväve. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt kan utsläpp av näringsämnen leda till övergödning i sjöar och vattendrag. Bakterier kan orsaka magsjukdomar och förorena dricksvattnet i brunnar. Orenat avloppsvatten kan även orsaka dålig lukt och förorena grundvattnet.

Avloppsvattnet får inte förstöra annat vatten

Bestämmelser om enskilda avloppsanläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lagstiftningen är till för att skydda enskilda och allmänna intressen. Din egen och grannars dricksvattenbrunn, grundvatten, sjöar och vattendrag får inte försämras eller förstöras av avloppsvatten.

Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att se till att lagstiftningen på miljöområdet följs. Det är dock du som sökande som är ansvarig för att anläggningen byggs i enlighet med det beviljade tillståndet. 

Tillsyn och kontroll av enskilda avloppsanläggningar 

Miljöenheten genomför tillsyn av avloppsanläggningar inom kommunen kontinuerligt, med prioritet på känsligare områden. Syftet med tillsynen är att kontrollera att avloppsanläggningar uppfyller kravet på tillfredställande rening och att de uppfyller lagstiftningen. Detta görs för att bland annat skydda vattendragen från övergödning.

Vid bygglovsprövning, där ombyggnaden eller tillbyggnaden påverkar avloppet, kommer avloppsanläggningen att kontrolleras. Tänker du köpa en fastighet med enskilt avlopp så kan det vara lämpligt att kontrollera med miljöenheten om vilka handlingar som finns på avloppet (t.ex. gamla tillstånd). Du bör också kontrollera om det finns några krav på förbättringar av avloppet på den aktuella fastigheten.

Krav på funktion

Du måste rena ditt avloppsvatten och det finns bland annat krav för hur effektiv reningen ska vara. Bygg- och miljönämnden har beslutat om riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar med utgångspunkt från Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp. Riktlinjerna finns som en bifogad fil nedan.

Hjälp till dig som ska skaffa enskilt avlopp

Alingsås är medlem i samarbetsorganisationen avloppsguiden. Här kan du som ska anlägga enskilt avlopp få information om vilka tekniker som finns och hur du ska gå till väga. Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstepersoner, entreprenörer och allmänheten.

E-tjänster enskilt avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten