1 Driftstörningar

Du som vill bli god man eller förvaltare

Olika sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning kan ibland innebära svårigheter att sköta ekonomi eller att klara sin situation i övrigt. En god man eller förvaltare kan då utses av tingsrätten.

Texten uppdaterad 2024-01-04

Som god man företräder du den enskilde främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Den person som har en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Överförmyndarnämnderna i Alingsås och Lerums kommun söker ytterligare gode män och förvaltare. Är du intresserad av att göra en samhällsinsats, är du välkommen att anmäla intresse. Från och med 1 oktober 2021 har vi krav på utbildning eller erfarenhet från tidigare uppdrag för personer som vill ta uppdrag som god man för en utomstående.

Är du anhörig och vill hjälpa någon med att få god man ska du istället göra en ansökan till Alingsås Tingsrätt.

God man och förvaltares huvudsakliga uppgifter

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. Uppdraget innefattar för det mesta tre huvuduppgifter:

Förvalta egendom

Allmänt handlar denna del om att du ska se till att huvudmannens pengar i rimlig omfattning används till huvudmannens uppehälle, utbildning och övrig nytta och att de medel som inte behövs för sådana ändamål placeras så att tillräcklig trygghet och skälig avkastning uppnås. Mer praktiskt handlar det om att sköta huvudmannens ekonomi genom att betala räkningar, ta hand om inkomster, överlämna fickpengar till huvudmannen, förvalta kapital och se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Bevaka rätt

Du ska företräda huvudmannen gentemot olika myndigheter, företag eller andra privatpersoner på områden där hens intressen behöver bevakas. Det kan handla om att ansöka om ersättningar/bidrag, göra ansökningar om insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga. Du kan också hamna i ett läge där huvudmannens rätt måste bevakas i ett visst avseende, exempelvis bevaka rätt i dödsbo, företräda huvudmannen vid en fastighetsförsäljning eller i en ansökan om skuldsanering.

Sörja för person

Det är lätt att tro att denna del av uppdraget innebär att du ska hjälpa till att vårda huvudmannen i olika avseenden. Så är inte fallet. Du som är god man ska vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför hens boende- och vårdmiljö. Du ser till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt genom att regelbundet besöka huvudmannen och ha kontakter med vårdpersonal/hemtjänst/anhöriga. Genom att lära känna din huvudman är du också den som i övrigt uppmärksammar hans/hennes behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning med mera och tar de initiativ som är lämpliga.

Skillnad god man och förvaltare

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. När en god man utses är det en frivillig åtgärd vilket betyder att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap däremot är en tvångsåtgärd som betyder att en förvaltare kan utses utan huvudmannens samtycke. En förvaltare kan utses åt en person som är oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

Vem kan bli god man?

I föräldrabalken 11 kap. 12 § står det att ”till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.”. Det är överförmyndarnämnden som kontrollerar om en person uppfyller kraven för att bli god man. Vi gör samma kontroller oavsett om du som vill bli god man är en anhörig/vän till huvudmannen eller en helt utomstående person. Men vad menas egentligen med rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig?

Du som vill bli god man bör rent allmänt ha goda kunskaper om hur samhället fungerar och kunna sköta en vardagsekonomi. Vissa uppdrag kräver givetvis mer specifik kunskap än andra. Du får inte vara dömd för brott, vilket kontrolleras genom att vi begär ett utdrag från belastningsregistret. Det är också viktigt att du har god ordning på din egen ekonomi. Därför kontrollerar vi att du inte har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Vi begär även utdrag från socialregistret i den kommun där du är folkbokförd.

Slutligen kan sådant som utbildning i godmansfrågor, erfarenhet av tidigare uppdrag, huvudmannens önskemål, om det finns någon sorts intressekonflikt och andra typer av bedömningsfrågor komma att avgöra om en person är lämplig att bli god man i ett visst ärende.

Skicka in intresseanmälan

Du kan anmäla ditt intresse vi vår e-tjänst för intresseanmälan.

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

NULL

Handläggare, Överförmyndarsamverkan