Du som är god man eller förvaltare

På denna sida finns praktisk information för dig som har ett uppdrag som god man eller förvaltare i Alingsås eller Lerums kommun.

Texten uppdaterad 2024-01-04


Tillgångsförteckning

När du börjar ditt uppdrag ska du inom två månader skicka in en tillgångsförteckning. Skicka in tillgångsförteckningen via vår e-tjänst.

Årsräkning/sluträkning

Här hittar du en instruktionsfilm, indelad i kapitel, där vi förklarar hur du ska tänka kring den löpande redovisningen och årsräkningen.

Årsräkning ska lämnas in senast sista den februari varje år. Tänk på att fylla i din årsräkning med bläck/på datorn och underteckna årsräkningen innan du skickar in den. Glöm inte att också skicka in din redogörelse som en bilaga till årsräkningen. Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar kan ett vite utdömas. Mer information om hur du fyller i din årsräkning och blanketter finns i instruktionen längst ned på sidan.

Mål för granskning

Överförmyndarnämndens mål för granskning av årsräkningar under 2023 är i korthet följande:

  • 80 % av alla årsräkningar som har inkommit i tid ska vara färdiggranskade 30 juni 2023.
  • 100 % av alla årsräkningar ska vara påbörjade 30 juni 2023, om inte särskilda skäl föreligger för enskilda årsräkningar.
  • Handläggningen av en enskild årsräkning får inte överstiga sju månader från det att den inkom till Överförmyndarsamverkan, om inte särskilda skäl föreligger.
  • 10 % av årsräkningarna ska genomgå djupgranskning (nivå 3). Bland dessa ska räkningar som granskats med anmärkning föregående år ingå. Övriga ska väljas ut genom stickprov och omfatta alla kategorier av förordnade ställföreträdare.
  • Ställföreträdare som lämnar sin första årsräkning ska prioriteras för granskning.

Den genomsnittliga granskningstiden för årsräkningar 2023 var 15,5 veckor.

Löpande redovisning

Under det löpande uppdraget ska du fortlöpande föra räkenskaper och loggbok och i förekommande fall ansöka om överförmyndarens samtycke till åtgärd.

Arvode

Utgångspunkten är att ditt uppdrag delvis är ideellt och att du därför inte kan förvänta dig ett arvode som är att jämställa med lön och som omfattar allt vad du har utfört i ditt uppdrag. En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för de utlägg som kan hänföras till uppdraget. Beslut om arvode fattas i anslutning till att årsräkningen granskas. Eftersom årsräkningarna granskas under hela året kan vissa beslut om arvode fattas senare än andra. Du kan således inte förvänta dig att ditt arvode betalas ut innan ett specifikt datum.

Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider. Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man eftersom godmanskapet är frivilligt. Den gode mannen, den enskilde, eller överförmyndarnämnden kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap ska upphöra. Om gode mannen begär sig entledigad, men godmanskapet ska kvarstå, ska överförmyndarnämnden hitta en ny god man. Tills ny god man har förordnats har nuvarande god man skyldighet att kvarstå.

Andra ärenden

Information om hur du gör när din huvudman ska köpa/sälja fastighet/bostadsrätt, information om dödsbo, information om placering av huvudmannens medel och uttag från spärrat konto finns att ladda hem längst ner på sidan.

För att ansöka om samtycke har vi en e-tjänst.

Bankärenden som god man/förvaltare

Svenska Bankföreningen har tagit fram ett faktablad om vad du som ställföreträdare kan förvänta dig av banken när du hanterar bankärenden för din huvudmans räkning. Broschyren finns som en länk här nedanför. Nedanstående text är hämtad ur informationsbladet.

Kort eller kontanter till huvudmannen?

Kontanthanteringen på många bankkontor försvinner successivt. I flera banker finns produkter som innebär att man erbjuder ställföreträdare att teckna särskilda kortavtal som ger dig rätt att ta ut den enskildes medel från det fria kontot (transaktionskontot). Kortavtalen innebär att du som ställföreträdare står risken för eventuella förluster.

Glöm inte att alla uttagna kontanter ska kvitteras av den som mottagit dem, detta gäller även när du lämnar kontanter direkt till huvudmannen.

Internetbank

En ställföreträdare får inte använda den enskildes internetbank med tillhörande koder. Avtalet om internetbank är personligt. I flera banker finns dock en möjlighet för dig som är ställföreträdare att via din egen internetbank få tillgång till den enskildes bankkonto för den dagliga hushållningen. Du kan därmed betala löpande räkningar, göra överföringar till konto för privata medel med mera på elektronisk väg.

E-tjänster och blanketter

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

NULL

Handläggare, Överförmyndarsamverkan