Du som är förälder, vårdnadshavare eller förmyndare

Personer som inte fyllt 18 år är enligt svensk lag omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

Texten uppdaterad 2024-01-04

Som vårdnadshavare ansvarar du för ditt barns personliga förhållanden och har ett försörjningsansvar. Du ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Som förmyndare ansvarar du för att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Vad är skillnaden på fri eller kontrollerad förvaltning?

Huvudregeln är att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet (alltid med utgångspunkt i barnets bästa), men det finns vissa undantag. Föräldrarna måste exempelvis alltid ha överförmyndarens samtycke till att köpa en fastighet eller en bostadsrätt för barnets räkning.

Om barnets tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp övergår föräldrars fria förvaltning i en så kallad kontrollerad förvaltning. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden. Vid kontrollerad förvaltning utövar överförmyndarnämnden en aktiv tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar och föräldrarna ska därför årligen, senast sista februari, lämna en redovisning till överförmyndarnämnden över förvaltningen från föregående år på en särskild blankett. Samma redovisningsskyldighet gäller när barnet blir ägare till fast egendom. Redovisningen granskas sedan av överförmyndarnämnden.

Föräldrarna behöver också överförmyndarnämndens tillstånd till vissa åtgärder, till exempel att köpa aktier. När en kontrollerad förvaltning avslutas ska en sluträkning lämnas.

Överförmyndarspärrat konto för barn

Får ett barn pengar genom exempelvis arv eller försäkring ska pengarna enligt föräldrabalken sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Det är förmyndaren (normalt sett barnets föräldrar) som ska se till att öppna ett konto och be banken förse det med överförmyndarspärr. Därefter meddelar du utbetalaren om kontonumret.

När pengarna har betalats ut startas ett ärende hos oss på överförmyndarenheten genom att utbetalaren skickar en underrättelse till oss. Vill du ta ut pengar från ett spärrat konto krävs vårt samtycke. Vi har en e-tänst för att göra ansökan om uttag. Om du inte kan använda dig av e-tjänsten finns det också en blankett för ansökan om uttag nedan. Glöm inte att bifoga uppgift om omyndigs tillgångar om det är första gången du ansöker om uttag.

Vår bedömning av ansökan om uttag från spärrat konto

I första hand ska vårdnadshavare/förmyndare se till att barnets pengar När du ansöker om att ta ut barnets pengar från ett spärrat konto måste du uppge syftet med uttaget. Barnets pengar ska användas till barnets nytta. Det innebär att pengarna inte får användas till något som inte kommer barnet till del. Vi följer alltid upp uttaget genom att begära in kvitton eller annat relevant underlag. När vi får in en ansökan om uttag från barns spärrade konto tar vi bland annat hänsyn till;

  • Tidigare uttagsfrekvens.
  • Om kvitton kommit in efter det senaste uttaget.
  • Kvarstående medel, jämfört med startkapitalet.
  • Det aktuella uttagets storlek i relation till barnets totala förmögenhet.
  • Om det ansökan avser bör ingå i förälderns/föräldrarnas underhållskyldighet.  
  • Om det ansökan avser kommer vara till skälig nytta för barnet.

Som ett led i vår utredning kommer vi också att göra en kreditupplysning på förmyndarna. Att en förmyndare har betalningsanmärkning eller skulder innebär inte att överförmyndaren kommer neka att göra uttag, men det kan påverka handläggningen av ärendet. 

Om du vill ta ut pengar från det spärrade kontot för att placera om dem på något annat sätt ska du uppge det som syfte i din ansökan.

Ansökan ska skrivas under av båda föräldrarna vid gemensam vårdnad. Detta gäller även för e-tjänsten där man ansöker om uttag från spärrat konto.

Särskilt förordnad vårdnadshavare eller förordnad förmyndare

Enligt 10 kap 3 § föräldrabalken (FB) blir den som av tingsrätten har förordnats särskilt till vårdnadshavare också särskilt förordnad förmyndare för den omyndige. Även i vissa andra fall kan ett barn få en annan person än sina föräldrar utsedd till förmyndare, exempelvis om båda föräldrarna är under 18 år eller om de av någon anledning bedöms vara olämpliga att handha barnets ekonomi.

Som förmyndare har du till uppgift att förvalta den omyndiges tillgångar och företräda hen i angelägenheter som rör tillgångarna och eventuella andra frågor som inte rör barnets person. Skyldigheterna ska fullgöras omsorgsfullt och du ska alltid utgå från vad som är bäst för den omyndige.

Som särskilt förordnad förmyndare får du också en del skyldigheter gentemot oss på överförmyndarnämnden, eftersom vi är den myndighet som ska utöva tillsyn över hur du sköter uppdraget som förmyndare. Därför ska tingsrätten alltid underrätta oss när någon utses till särskilt förordnad vårdnadshavare. När du utövar ditt uppdrag som särskilt förordnade förmyndare gäller bland annat föräldrabalkens 14 kapitel (samma regler som för en god man).

De flesta regler och blanketter som rör ditt uppdrag är desamma som för god man/förvaltare.

E-tjänster och blanketter

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

NULL

Handläggare, Överförmyndarsamverkan