God man för ensamkommande

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndarnämnden i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man.

Texten uppdaterad 2022-03-25

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Som god man ersätter du inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, utan detta sköts av ett boende eller familjehem. I de flesta fall har barnet föräldrar någonstans i världen och gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. Efter ett positivt beslut i asylfrågan bör barnet snarast få en särskilt förordnad vårdnadshavare och godmanskapet upphör därmed.

Huvuduppgifter för en god man för ensamkommande barn

En god man ska bland annat:

 • Företräda barnet (gentemot till exempel Migrationsverket, socialtjänsten, polis med mera), samt närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet
 • Ansöka om dagersättning för barnet från Migrationsverket
 • Ansöka om andra bidrag för barnet, till exempel klädbidrag, resebidrag, aktivitetsbidrag
 • Bevaka att barnet har ett fungerande boende
 • Bevaka att barnet får hälso- och sjukvård efter behov
 • Besluta i frågor som rör barnets skolgång
 • Om barnet önskar och om det är möjligt, medverka till att barnet får kontakta sina föräldrar eller sin familj
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar med mera
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

De krav som ställs på en god man för ett ensamkommande barn är desamma som för övriga gode män, det vill säga att du ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att kunna anses vara lämplig för uppdraget måste den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket. Den som vill ta ett uppdrag som god man för ensamkommande barn ska ha gått kurs speciellt för ändamålet.

Arvode till dig som är god man för ensamkommande barn

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum tillämpar följande ersättningsnivåer och regler för arvode och omkostnadsersättning till god man för ensamkommande barn:

 • Under tiden barnet är asylsökande utgår ett schabloniserat arvode om 3 procent av prisbasbeloppet per månad.
 • Från och med den dag beslut fattas i frågan om uppehållstillstånd utgår ett schabloniserat arvode om 2 procent av prisbasbeloppet per månad.
 • Arvodesnivån kan reduceras eller öka vad gäller den schabloniserade procentsats som tillämpas. Detta är aktuellt för de fall uppdraget innebär lägre alternativt högre arbetsinsats än vad ett uppdrag vanligtvis omfattar.
 • En god mans omkostnader under uppdraget ersätts genom faktisk kostnadsersättning där gode mannen ska styrka kostnaderna med skriftliga underlag. Du har också rätt till ersättning för resor som varit nödvändiga för att fullgöra uppdraget. Resor med egen bill redovisas i en körjournal medan resor med kollektivtrafik styrks med underlag.

Redogörelse från dig som är god man för ensamkommande barn 

Du som är god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska lämna redogörelse för sitt uppdrag halvårsvis enligt kalenderåret. Det vill säga från första januari till sista juni samt från första juli till sista december.

Du skickar in redogörelsen skickas in via vår e-tjänst senast den 15 juli och den 15 januari varje år.

Behov av tolk i ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn?

Om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man ska du vända dig till oss. Du ansöker om att få använda tolk via vår e-tjänst.  När din ansökan har beviljats kan du vända dig Tolkförmedling Väst för att boka tolk. 

God man för ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd

Om det barn som du är god man för redan har eller får uppehållstillstånd ska du utöver den vanliga redogörelsen också lämna en ekonomisk redovisning, så snart du öppnat bankkonto åt barnet.

Så snart barnet fått uppehållstillstånd ska du meddela överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Om barnet bor i Alingsås eller Lerum kommer du sedan att få en uppmaning om att skicka in en ekonomisk sammanställning för barnet. Därefter ska du också fylla i den ekonomiska redovisningen i e-tjänsten när du skickar in din redogörelse.

Uppdraget upphör

Ditt uppdrag som god man för ensamkommande kan upphöra på ett av följande två sätt;

 • Barnet fyller 18 år enligt den ålder hen uppgivit i sin asylansökan, godmanskapet upphör då utan särskilt beslut.
 • Efter beslut från överförmyndaren, till exempel på grund av att särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts, att barnet lämnat Sverige eller blivit uppskriven i ålder och på så vis betraktas som myndig.

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum tillämpar följande rutin för ensamkommande barn som i samband med att de får ett beslut i asylfrågan samtidigt får sin ålder ändrad av Migrationsverket.

 • Överförmyndarsamverkan ska lägga Migrationsverkets åldersjustering till grund för den fortsatta handläggningen av ärenden om god man för ensamkommande barn.
 • Överförmyndarsamverkan ska göra en självständig bedömning om det, trots Migrationsverkets beslut om åldersjustering, finns skäl att fortsatt betrakta den enskilde som omyndig.

Det innebär att, i de flesta fall då åldern ändras på sätt att personen är över 18 år, kommer vi besluta om att ditt uppdrag som god man ska upphöra. Detta eftersom personen du företräder inte längre är att betrakta som ett barn. I de fall vi beslutar att godmanskapet ska kvarstå, trots Migrationsverkets bedömning, kan det betyda att du företräder någon som av andra myndigheter kommer anses vara över 18 år. Varje myndighet ska göra sin egen självständiga bedömning. Det kan innebära att du ibland inte får företräda personen utan en fullmakt från denne. 

Om det barn du är god man för flyttar till en annan kommun måste du genast meddela oss det. Ärendet kommer att flyttas till överförmyndaren i den nya vistelsekommunen för fortsatt handläggning. Du ska inte skicka in en slutredogörelse till oss i samband med flytten.

Jag vill inte vara god man längre, hur gör jag då?

Om du vill avsäga dig ett uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du lämna in en ansökan om detta. Använd den här här e-tjänsten för det. Observera att du har kvar ditt uppdrag tills dess att överförmyndaren har utsett en ersättare för dig.    

E-tjänster och blanketter

Frågor och svar

 • De krav som ställs på en god man för ett ensamkommande barn är desamma som för övriga gode män, det vill säga att du ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att kunna anses vara lämplig för uppdraget måste den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket. Den som vill ta ett uppdrag som god man för ensamkommande barn ska ha gått kurs för speciellt för ändamålet. Anmäl ditt intresse att bli god man för ett ensamkommande barn genom vår e-tjänst. Glöm inte att bifoga en kopia av ditt kursintyg.

 • Om du vill avsäga dig ett uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du lämna in en ansökan om detta. Observera att du har kvar ditt uppdrag tills dess att överförmyndaren har utsett en ersättare för dig.

 • Om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man ska du vända dig till oss på överförmyndaren med en ansökan om detta. Du kan ansöka om att få använda tolk via vår e-tjänst.

  Om det uppstår ett akut behov av tolk i ditt uppdrag som god man och du inte kan komma i kontakt med oss får du själv boka och betala tolken och sedan ansöka om det som kostnadsersättning i samband med redogörelsen. Hör då gärna av dig till oss så snart du kan och meddela vad som inträffat.

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

NULL

Handläggare, Överförmyndarsamverkan