Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 (fastigheten Stadsskogen 1)

Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av bostäder och lokaler för service inom ett område som idag är skogsmark.

Texten uppdaterad 2020-05-14

Diarienummer

2018.023 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och lokaler för service inom ett område som idag är skogsmark. Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger i Stadsskogen, ca 1,5 km från Alingsås stadskärna och omfattar delar av fastigheten Stadsskogen 1.

Status

Planarbetet har startats och Samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till Kommunfullmäktige för antagande. Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Sara Ekelund

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret