sv Swedish

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 (fastigheten Stadsskogen 1)

Syftet med planen är att utreda lämplighet för att bebygga området med bostäder, skola samt kompletterande centrumverksamhet. Planförslaget möjliggör för 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus kan uppföras. Uppdraget ingår i Planprioritering 2022-2023, beslutad av Kommunstyrelsen 2022-02-07 § 11. Detaljplanen har varit ute på samråd under hösten 2021 och bearbetas just nu inför granskning.

Texten uppdaterad 2023-02-24

Diarienummer

2018.023 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom ett område som idag är skogsmark.

Planförslaget möjliggör 75-100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger i Stadsskogen, ca 1,5 km från Alingsås stadskärna och omfattar delar av fastigheten Stadsskogen 1.

Status

Planen bearbetas inför granskning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit till sig de synpunkter som inkommit under samrådstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa. Bland annat behöver kommunen utreda skyddsvärda arter och om dessa förekommer inom planområdet. Under vår och sommar kommer därför fågel- och fladdermusinventering ske.

Process

Samråd

Samråd pågick är mellan 2021-10-08 och 2021-10-31.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Granskning av detaljplanen beräknas ske kvartal 4 2023.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till Kommunfullmäktige för antagande. Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Samrådshandlingar

  • Plankarta
  • Illustrationskarta
  • Planbeskrivning
  • Utredningar

Emelie Spreizer Aspeheim

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås