2 Driftstörningar
sv Swedish

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 (fastigheten Stadsskogen 1)

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom ett område som idag är skogsmark. Planförslaget möjliggör ca 200 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus.

Texten uppdaterad 2021-10-07

Diarienummer

2018.023 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom ett område som idag är skogsmark.

Planförslaget möjliggör ca 200 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger i Stadsskogen, ca 1,5 km från Alingsås stadskärna och omfattar delar av fastigheten Stadsskogen 1.

Status

Planen befinner sig i samrådsskedet. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-06 § 127 att skicka ut planförslaget på samråd.

Process

Samråd

  • Samrådshandlingarna består av plankarta, illustrationskarta samt planbeskrivning, och finns att ta del av längre ned på sidan.
  • Utöver samrådshandlingarna finns även utredningar som hör till samrådshandlingarna att ta del av längre ner på sidan.
  • Samrådstiden är mellan 2021-10-08 och 2021-10-31.

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkter

Synpunkter på samrådsförslaget ska inkomma senast 2021-10-31.

Synpunkter önskas i första hand via mail till: samhallsbyggnad@alingsas.se

Eller skicka in dina synpunkter till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sveagatan 12
441 81 Alingsås

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här.

Det är viktigt att du anger nedanstående uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

  • detaljplaneförslagets diarienummer 2018.023 SBN
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till Kommunfullmäktige för antagande. Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås

Oskar Roussakis

NULL

Planarkitekt, Planenheten