2 Driftstörningar
sv Swedish

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 (fastigheten Stadsskogen 1)

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom ett område som idag är skogsmark. Planförslaget möjliggör ca 200 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus. Uppdraget ingår i Planprioritering 2022-2023, beslutad av Kommunstyrelsen 2022-02-07 § 11. Detaljplanen har varit ute på samråd under hösten 2021 och bearbetas just nu inför granskning.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Diarienummer

2018.023 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom ett område som idag är skogsmark.

Planförslaget möjliggör ca 200 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger i Stadsskogen, ca 1,5 km från Alingsås stadskärna och omfattar delar av fastigheten Stadsskogen 1.

Status

Planen bearbetas inför granskning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit till sig de synpunkter som inkommit under samrådstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Process

Samråd

Samråd pågick är mellan 2021-10-08 och 2021-10-31.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till Kommunfullmäktige för antagande. Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Samrådshandlingar

  • Plankarta
  • Illustrationskarta
  • Planbeskrivning
  • Utredningar

Oskar Roussakis

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås