Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 (fastigheten Stadsskogen 1)

Syftet med planen är att utreda lämplighet för att bebygga området med bostäder, skola samt infrastruktur. Planförslaget möjliggör för 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus kan uppföras. Detaljplanen var tillgänglig för granskning under perioden 14 december 2023 – 25 januari 2024. Synpunkter från granskning bearbetas just nu och kommer sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Diarienummer

2018.023 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder, skola samt kompletterande infrastruktur inom planområdet. Detaljplanen har inför granskning ändrats och föreslår nu en mindre andel bostadsbebyggelse med cirka 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus. Planförslaget möjliggör även för en flexibel användning där skola eller bostäder kan uppföras i planområdets södra del som ansluter mot Stadsskogsgatan.  Kommunen har ännu inte beslutat om skola ska byggas, men detaljplanen möjliggör för båda alternativen.

Granskningsförslaget innebär att 20-25% av kvartersmarken kan bebyggas med bostäder jämfört med samrådsförslagets 25-30%. Till granskningen har en större andel naturmark säkerställts i plankarta och möjliggör öst-västliga passager inom planområdets södra del.

Inför granskning har även planområdet utökats och omfattar nu vägområdet som ansluter mot korsning Stadsskogsgatan-Trollskogsgatan. Utökning av planområdet har gjorts för att säkerställa en trafiklösning med körbana samt gång- och cykelbana.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger i Stadsskogen cirka 3 km från Alingsås stadskärna och omfattar delar av fastigheten Stadsskogen 1.

Status

Detaljplanen fanns tillgänglig för granskning under perioden 14 december 2023 – 25 januari 2024. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen antas preliminärt under hösten 2024.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 2021-10-08 och 2021-10-31.

Granskning

Granskning pågick mellan mellan 2023-12-14 och 2024-01-25.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till Kommunfullmäktige för antagande. Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Granskningshandlingar

  • Plankarta
  • Illustrationskarta
  • Planbeskrivning
  • Samrådsredogörelse
  • Utredningar

Emelie Spreizer Aspeheim

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås