Barn- och elevhälsa, förskola och skola

Vi arbetar för att ge alla barn förutsättningar att nå sin fulla potential. Ibland behövs särskilda stödinsatser för att nå dit. Det kan handla om olika sorters hjälpmedel, men även pedagogiskt stöd eller stöd kring barnets sociala situation eller hälsa.

Texten uppdaterad 2022-03-15

För stöd i förskola finns barnhälsoteam som består av rektor och specialpedagog. Specialpedagogen arbetar på uppdrag av rektor med utredning, ger förslag på insatser/åtgärder, handledning och stöd till berörd personal.

För elever i förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola finns elevhälsa som omfattar specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog samt skolläkare.

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och bidra till skapande av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan, skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska, har en central roll när det gäller särskilt stöd i skolan tillsammans med specialpedagoger. Elevhälsan finns tillgänglig på varje skola och arbetar på uppdrag av rektor.