Psykosocial insats

Elevhälsans psykosociala insats, skolkurator, har till uppgift att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker och god arbets- och lärmiljö för eleverna, att i första hand arbeta förebyggande och främjande.

Texten uppdaterad 2020-11-03

Skolkuratorns mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
  • På rektors uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
  • Ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete

Alingsås kommun