Oro för barns utveckling i skola eller förskola

Det är skolans uppgift att se till att alla elever når kunskapsmålen. En del elever har lätt att nå målen, medan andra kan behöva stöd på vägen.

Texten uppdaterad 2022-03-15

Känner du oro för barnets utveckling i förskolan eller skolan så ska du i första hand kontakta något av barnets pedagoger, alternativt barn- och elevhälsan.

Om ett barn eller en elev har behov av särskilt stöd, kan det erbjudas som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Eleven går då kvar i sin klass.

Om skolans personal upptäcker att en elev har behov av särskilt stöd för att nå kunskapskraven, anmäls detta till rektorn på skolan. Det är rektors ansvar att se till att elevens stödbehov reds ut.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd beslutar rektor om ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet beskriver de insatser som behövs för att möta elevens behov. Eleven och vårdnadshavaren har rätt att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

Alingsås kommun