Kungörelse Tomteboskogen 1

En ansökan om bygglov för nybyggnation av flerfamiljshus på fastigheten Tomteboskogen 1, vid Stadsskogsgatan/Tomtebogatan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2020-000663. Utrymme för verkstad finns i både västra och norra huset. Dessa är delvis placerade ovan och under mark. Den del som är placerad ovan mark omfattas av planbestämmelsen kryssmark. De delar som är ovan mark är inte att betrakta som en komplementbyggnad. Enligt gällande detaljplan DP 154 får kryssmark endast bebyggas med komplement-byggnader. Åtgärden avviker därmed från detaljplanen och innebär att ca 25 m² av huvudbyggnadernas yta hamnar på kryssmark, som är avsett för komplementbyggnad. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 25 mars 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun